3L System: DELÅRSRAPPORT FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL), FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2008

Tredje kvartalet

* Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till 5,9 Mkr (1,1)

* Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 28,5 Mkr (12,9)

Januari - september

* Resultatet före skatt uppgick till 11,4 Mkr (2,5)

* Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 Mkr (0,2)

* Nettoomsättningen uppgick till 66,3 Mkr (38,9)

* Nettomarginalen uppgick till 17,3 % (2,0)

* Resultatet per aktie uppgick till 3,51 Kr (0,77)

Under tredje kvartalet har 3L Media tecknat sin största affär någonsin genom avtalet med Local Insight Media i USA om installation av Core Business System. Projektet har startat och beräknas vara klart i slutet av 2009. Avtalets ordervärde under installationsfasen 14 månader uppgår till motsvarande 5 miljoner USD. Resursuppbyggnad pågår för att fullgöra dessa leveransåtaganden. Fortsatta åtgärder har vidtagits för att återställa 3L Förvaltningssystems rörelsemarginal.

Koncernen

Koncernen redovisar för perioden juli - september en nettoomsättning om 28,5 Mkr (12,9) och ett rörelseresultat om 5,7 Mkr (1,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 20,1 % (7,8).

Koncernen redovisar för perioden januari - september en nettoomsättning om 66,3 Mkr (39,0) och ett rörelseresultat om 11,3 Mkr (2,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,9 % (5,6). Resultatet före skatt uppgick till 11,4 Mkr (2,5). Soliditeten uppgick till 57 % (64,1) och utgör tillsammans med en kassalikviditet om 207,6 % (234,6).

Jämförelsesiffror, inom parentes, avser samma period för föregående år (2007).

3L Media

Rörelseresultat för 3L Media för perioden uppgick till 10,4 Mkr (0,4). Omsättningen för perioden uppgick till 48,3 Mkr (21,5).

Implementationen av affärssystemet MBS hos De Gule Sider i Danmark fortlöper enligt plan och beräknas vara avslutat under 2008.

Under tredje kvartalet har 3L Media tecknat sin största affär någonsin genom avtalet med Local Insight Media i USA om installation av Core Business System. Projektet har startat och beräknas vara klart i slutet av 2009. Avtalets ordervärde under installationsfasens 14 månader uppgår till motsvarande 5 miljoner USD. Resursuppbyggnad pågår för att fullgöra dessa leveransåtaganden.

3L Förvaltningssystem

3L Förvaltningssystem uppnådde för perioden januari - september ett rörelseresultat om 1,4 Mkr (1,9). Omsättningen för perioden uppgick till 19,5 Mkr (20,0).

3L Förvaltningssystem levererar fortsatt ett icke tillfredställande resultat men de förändringar som har skett under tidigare kvartal för att återfå tillfredsställande rörelsemarginal förväntas ge resultat.

Intäkter och resultat

Koncernens totala intäkter för perioden januari - september uppgick till 67,8 Mkr (41,5). Rörelseresultatet blev 11,3 Mkr (2,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,4 Mkr (2,5).

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning för både uppdrag av löpande räkning och uppdrag till fast pris. Vid licensintäkter då en rättighet överförs mot en fast avgift redovisas intäkter när försäljning sker. Licensintäkternas storlek kan variera från period till period.

Finansiell ställning och investeringar

Det beskattade egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 32,8 Mkr (25,3). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var 16,7 Mkr (17,0). Soliditeten uppgick till 57 % (64,1) och kassalikviditeten till 207,6 % (234,6).

Utveckling

Utgifter för programvaruutveckling aktiveras när det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar, då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången och utgifterna kan beräknas. Investeringen om 3,7 Mkr för utveckling av det nya systemet Core har aktiverats som en tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för tillgången utgörs av löner och andra utgifter som är direkt relaterade till utvecklingen.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2007 (s23 samt s38ff). Någon generell förändring i denna riskbild har inte skett.

Upplysningar om närstående

Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

På grund av Finansinspektionens beslut om återkallande av NGMs tillstånd att bedriva börsverksamhet har styrelsen fattat beslut om att utvärdera alternativa handelsplatser.

IFRS

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt RFR 1.1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. RFR 2.1 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, dvs IFRS i den omfattning som RFR 2.1 tillåter. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen 2007. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft per den 30 september 2008 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2008.

Utsikter för 2008

Omsättningen för 2008 bedöms bli väsentligt högre än 2007. Även resultat och rörelsemarginal förväntas att avsevärt förbättras.

Aktiedata

Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick för perioden januari - september till 3,51 kronor (0,77) och justerat eget kapital per aktie uppgick till 13,98 kronor (10,81). Antalet utestående aktier var den 30 september 2 345 000 stycken. Aktien är noterad på NGM Equity.

Årsstämman den 23 april 2008 fattade beslut om att utge högst 117.250 teckningsoptioner vilka i sin tur ger möjlighet att teckna 117 250 aktier i bolaget. Rätten att teckna sig för teckningsoptioner gavs, med avvikelse för aktieägarnas företrädelserätt, till personal och ledande befattningshavare. Hittills har 16.000 tecknats.

Valberedning

I enlighet med beslut vid 3L System AB (publ) årsstämma den 23 april 2008 meddelas härmed de tre till antalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden accepterat att utgöra valberedning inför stämman 2009.

Information om valberedningens sammansättning beräknas meddelas senast den 1 december 2008.

.

Kommande rapporttillfällen

17 februari, 2009 helårsrapport för 2008.

Solna den 21 oktober 2008

Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta vd Joakim Richter, telefon 08-705 38 00, 070-441 64 70. Se även www.3lsystem.se

Uppgifterna i rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Bolagsinformation

3L System

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående