3L System: DELÅRSRAPPORT FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL), FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2008

(NGM: 3L)

Andra kvartalet

* Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,1)

* Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 19,8 Mkr (13,1)

Januari - juni

* Resultatet före skatt uppgick till 5,5 Mkr (1,4)

* Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (-0,2 Mkr)

* Nettoomsättningen uppgick till 37,8 Mkr (26,0)

* Nettomarginalen uppgick till 14,7 % (5,3)

* Resultatet per aktie uppgick till 1,69 Kr (0,43)

Under andra kvartalet har 3L Media dels fokuserat på arbetet med installationen hos De Gule Sider A/S i Danmark, dels avtalsförhandlingar kring bolagets första order av Core i USA. Ett licensavtal med Local Insight Media Inc träffades också efter rapportperiodens utgång. Åtgärder har vidtagits för att återställa 3L Förvaltningssystems rörelsemarginal.

Koncernen

Koncernen redovisar för perioden april - juni en nettoomsättning om 19,8 Mkr (13,2) och ett rörelseresultat om 1,6 Mkr (0,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 % (0,5).

Koncernen redovisar för perioden januari - juni en nettoomsättning om 37,8 Mkr (26,0) och ett rörelseresultat om 5,5 Mkr (1,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14,6 % (4,8). Resultatet före skatt uppgick till 5,5 Mkr (1,4). Soliditeten uppgick till 68,4 % (62,7) och utgör tillsammans med en kassalikviditet om 274 % (248) en stabil grund för fortsatt expansion.

Koncernens CFO, Karin Rosenthal lämnar bolaget och ersätts av Linda Tybring.

Jämförelsesiffror, inom parentes, avser samma period för föregående år (2007).

3L Media

Rörelseresultat för 3L Media för perioden uppgick till 4,8 Mkr (-0,9). Omsättningen för perioden uppgick till 24,9 Mkr (13,6).

Implementationen av affärssystemet MBS hos De Gule Sider i Danmark fortlöper enligt plan och beräknas vara avslutat under 2008.

Under andra kvartalet har verksamheten belastas med kostnader i samband med införsäljningsarbetet för affären med Local Insight Media i USA, där avtal också tecknats efter rapportperiodens utgång.

Rekrytering av nya medarbetare pågår för att möta den ökade efterfrågan på både system och tjänster.

3L Förvaltningssystem

3L Förvaltningssystem uppnådde för perioden januari - juni ett rörelseresultat om 0,9 Mkr (2,2). Omsättningen för perioden uppgick till 13,3 Mkr (14,2).

3L Förvaltningssystem levererar ett icke tillfredställande resultat och ansträngningar görs för att återställa affärsområdets rörelsemarginal.

Intäkter och resultat

Koncernens totala intäkter för perioden januari - juni uppgick till 37,8 Mkr (26,0). Rörelseresultatet blev 5,5 Mkr (1,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,5 Mkr (1,4).

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning för både uppdrag av löpande räkning och uppdrag till fast pris. Vid licensintäkter då en rättighet överförs mot en fast avgift redovisas intäkter när försäljning sker.

Finansiell ställning och investeringar

Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 28,3 Mkr (24,5). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var 13,6 Mkr (17,9). Soliditeten uppgick till 68,4 % (62,7) och kassalikviditeten till 274 % (248).

Utveckling

Utgifter för programvaruutveckling aktiveras när det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar, då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången och utgifterna kan beräknas. Investeringen om 3,1 Mkr för utveckling av det nya systemet Core har aktiverats som en tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för tillgången utgörs av löner och andra utgifter som är direkt relaterade till utvecklingen.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2007 (s23 samt s38ff). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Upplysningar om närstående

Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden.

Händelser efter andra kvartalets utgång

Under början av tredje kvartalet har 3L Media tecknat sin största affär någonsin genom avtalet med Local Insight Media i USA om installation av det nya affärssystemet Core Business System. Projektet är igång och beräknas pågå under 2008 och stora delar av 2009. Avtalets ordervärde under installationsfasens 14 månader uppgår till motsvarande 30 miljoner kronor.

IFRS

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt RSR 1.1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RSR 2.1 Redovisning för juridiska personer. RSR 2.1 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, dvs IFRS i den omfattning som RSR 2.1 tillåter. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen 2007. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft per den 30 juni 2008 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2008.

Utsikter för 2008

Omsättningen för 2008 bedöms bli väsentligt högre än 2007. Även resultat och rörelsemarginal förväntas att avsevärt förbättras.

Aktiedata

Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick för perioden januari - juni till 1,69 kronor

(0,43) och justerat eget kapital per aktie uppgick till 11,53 kronor (10,45). Antalet utestående aktier var den 30 juni 2 345 000 stycken. Aktien är noterad på NGM Equity. Bolaget har även utställda optioner per 30 juni om 117 250 stycken.

Kommande rapporttillfällen

21 oktober, 2008 delårsrapport för årets första 9 månader 2008.

17 februari, 2009 helårsrapport för 2008.

Solna den 23 april 2008

Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta vd Joakim Richter, telefon 08-705 38 00, 070-441 64 70. Se även www.3lsystem.se

Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget 3L System AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 30 juni 2008, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 15 augusti 2008

3L System AB (publ)

Org nr: 556321-2546

Jan Friedman Gunnar Asp Kjell Duveblad Hubert Lindblom

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

Joakim Richter

Verkställande direktör

Ledamot

Uppgifterna i rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Bolagsinformation

3L System

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående