Auriant Mining AB: CENTRAL ASIA GOLDS FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD

• Central Asia Golds nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är genomförd

• Nyemissionen tillför Central Asia Gold cirka 226 MSEK före emissionskostnader

• Sammantaget tecknades 141 225 000 aktier i nyemissionen

Central Asia Gold AB (publ) (”CAG”) har under perioden mellan den 19 juli och den 4 augusti 2010 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 85,8 procent och resterade, motsvarande cirka 14,2 procent, har tilldelats garanter. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför CAG cirka 226 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor kommer att skickas ut imorgon den 12 augusti 2010 och beräknas vara tillhanda på fredag den 13 augusti 2010.

Av det totala emissionsbeloppet om cirka 226 MSEK betalas aktier motsvarande cirka 126 MSEK genom kvittning av fordringar som Bertil Holdings Limited har gentemot mot Bolaget, ett av CAGs verkställande direktör Preston Haskells helägda bolag.

Antalet aktier i CAG kommer genom nyemissionen att öka med 141 225 000 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 158 878 125 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i CAG till 158 878 125 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,125 SEK. Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 178 737 891 SEK.

Mangold Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till CAG i samband med företrädesemissionen.

Central Asia Gold AB (publ)

Styrelsen

Kortnamn: CAG

ISIN-kod: SE0001337213

För mer information, vänligen kontakta:

Preston Haskell, VD, tel: +46 768 90 55 49

e-mail: preston.haskell@centralasiagold.se

Lars Guldstrand, Styrelsens ordförande, tel: +46 70 528 8181

e-mail: lars.guldstrand@centralasiagold.se

Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 Stockholm

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna bedömdes per slutet av mars 2009 omfatta knappt 800 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 25 ton).

Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Central Asia Gold AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bolagsinformation

Auriant Mining AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående