Archelon Mineral AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

(NGM:ARCH MTFB)

• Lovande prospekteringsresultat i dotterbolaget Balkan Resources koncessioner i Serbien.

• Nya kärnborrhål samt häll- och moränprover visar på förlängning av guldmineraliseringen i Solvik. Ytterligare två nya fynd stärker områdets potential.

• Koncernens resultat för perioden 497 Tkr (-3 437 Tkr).

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Koncernens resultat för perioden januari till september 2008 uppgick före skatt till 497 Tkr (-3 437 Tkr). Resultatet för det tredje kvartalet var 1 097 Tkr (-1 039 Tkr). Siffror inom parentes anger resultatet för motsvarande period 2007.

Resultatet påverkas negativt av kostnader i samband med prospektering samt påverkas positivt av reavinster vid avyttring av aktier i Archelons investeringsobjekt. Kostnader i samband med prospektering aktiveras ej utan förs direkt över resultatet.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Archelon har under perioden fortsatt utveckla verksamheten som bedrivs i egen regi samt i koncernens intresse- och dotterbolag.

I Serbien har Archelons dotterbolag Balkan Resources fyra koncessioner på totalt 2 330 hektar avseende prospektering efter respektive guld, kassiterit, antimon och koppar. Prospektering bedrivs fortlöpande och resultaten bekräftar närvaron av mineraliseringar som högst troligt kan exploateras med god lönsamhet även efter den senaste tidens kraftiga prisfall på bas- och ädelmetaller.

Per rapportdatum fanns i Sverige 17 registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 7 742 hektar. Tillstånden omfattar i huvudsak guld, silver, koppar och molybden. Fältarbetet har under perioden varit fokuserat till undersökningstillstånden i Värmland och Dalsland inom stråket Vänern-Mjösa Goldbelt med guld och koppar som primära metaller.

Under sommaren 2008 genomfördes en andra borrkampanj i Solvik i Bengtsfors kommun i norra Dalsland. Den viktigaste informationen från kärnborrhålen är att analysresultaten bekräftar en fortsättning av guldmineraliseringen mot sydost samt att den är öppen såväl i längd som i djup. Fältarbete omfattande morän- och hällprovtagning har visat på två nya guldmineraliseringar norr om Solvik.

Dotterbolaget Balkan Resources AB

Balkan Resources innehar fyra beviljade undersökningskoncessioner med kända mineraltillgångar i Serbien och tre registrerade ansökningar om koncessioner med påvisade mineraltillgångar i Makedonien. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i respektive land. Balkan Resources har för avsikt att inbjuda till partnerskap och därigenom finansiera den fortsatta projektutvecklingen.

De fyra koncessionerna i Serbien omfattar en areal på totalt 2 330 hektar. Fyndigheterna är kända från tidigare undersökningar utförda av staten och därför väl etablerade. De tre koncessionsansökningarna i Makedonien omfattar en areal om ca 3 500 hektar. Huvudsakliga metaller är tenn, guld, silver, koppar, zink, bly och antimon.

Årets fältsäsong har följt uppgjord arbetsplan. Arbetet omfattar bland annat sedimentprovtagning i bäckar och åar, geokemisk provtagning av jord och fast berg inom samtliga fyra koncessionsområden. Analysresultat från det omfattande provtagningsprogrammet förväntas i slutet på november 2008. Kvantitativa mätningar av provtaget material visar att tonnaget i vissa fall ligger väsentligt över vad som uppgivits i äldre geologiska rapporter.

Koncessionen Vagan-Bukulja avseende tennmineralet kassiterit täcker ett område med alluviala kassiteritförekomster. Prospekteringsarbetet har visat att förekomsten i sina rikare delar omfattar minst 25 000 kubikmeter med en genomsnittlig kassiterithalt på över 4 kg per kubikmeter. Det delområde av koncessionen som nu har hunnit undersökas beräknas innehålla ca 500 000 kubikmeter alluvialt material med ett kassiteritinnehåll på ca 200 ton. Koncessionsområdet täcker även den lokala vattendelaren vilket innebär att den alluviala kassiteriten har sitt ursprung inom koncessionen. Kassiteritmineraliseringen i det fasta berget har ännu ej lokaliserats. Tenninnehållet i kassiteriten är drygt 70 procent. Världsmarknadspriset på tenn är ca 100 kr per kilo.

Inom koncessionen Povlen för koppar finns ett stort antal mineraliseringar som undersökts under Jugoslavientiden. De mest intressanta av dessa bedöms ha ett kopparinnehåll överstigande 30 000 ton ren metall där kopparhalten i mineraliseringen varierar mellan 1 och 4 procent.

Antimonkoncessionen Trbusnica är också ett exempel på fynd som gjorts av jugoslaviska staten. I detta område visar historiska prover från denna tid mineraliseringar innehållande upp till 40 procent antimon. Antimon är en metall med ett brett användningsområde. Prisutvecklingen på antimon har under 2000-talet varit positiv och metallen handlas kring 40 kr kilot.

Inom guldkoncessionen Duboka finns lämningar från romartiden i form av redskap och smältugnar. Det arbete Balkan Resources bedrivit är inriktat på alluviala guldförekomster. Lovande resultat från årets prospekteringsprogram, där alluvialt guld påträffats i ett flertal provgropar och borrhål, visar på en utbredd guldförekomst som ännu inte kunnat kvantifieras. Utökad provtagning inom koncessionen med hjälp av pumpar och vaskrännor kommer att inledas i november 2008.

Efter en nyemission och ägarspridning sommaren 2008 i tidigare helägda dotterbolaget Balkan Resources AB kvarstår Archelon som huvudägare med ett aktieinnehav uppgående till ca 76 procent av kapitalet och ca 91 procent av rösterna.

I samband med emissionen bedömdes aktien i Balkan Resources kunna listas på NGM Nordic MTF under hösten 2008. I början på oktober återkallade dock Finansinspektionen NGM:s tillstånd att driva börsverksamhet. Av FI:s beslut framgår att såväl börslistan NGM Equity som handelsplattformen MTF skall vara avvecklade inom sex månader. I väntan på ytterligare information från NGM undersöker styrelsen därför alternativa lösningar.

Med tanke på den finansiella turbulens och oro som råder gör styrelsen den ytterligare bedömningen att det kan vara klokt att avvakta med en listning fram till dess att aktiemarknaden stabiliserats.

Se även www.balkanresources.se

Guldprospektering i Dalsland

Projektet Solvik undersöks med avseende på en guldmineralisering och är ett joint venture på 50/50-basis mellan Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB. IGE Nordic ansvarar för operatörskapet.

Det nya borrprogrammet omfattade fem hål på sammanlagt 845 meter. Kärnborrhålen bekräftade en silicifierad och kvartsbreccierad mineraliserad struktur, påverkad av en dominant förkastningszon med en nordväst-sydostlig strykning.

Ett av hålen, SOL 7, tvärade på 180 meters djup kvartsbreccian över 30 meters bredd med halter på 1–3 g/t guld, 20–50 g/t silver samt 0,1–0,4% koppar över analyserade intervall på en meter. De övriga hålen, varav ett fick borras om på grund av besvärliga bergförhållanden, var svagt eller icke alls mineraliserade, vilket innebär att den mineraliserade strukturen ej har en rakt sydlig fortsättning utan är förkastad och parallellförskjuten åt sydost.

Guldmineraliseringen påträffad i hål SOL 7 är öppen mot såväl sydost som mot nordväst samt är även öppen mot djupet. Mineraliseringens sydostliga fortsättning skall följas upp genom ytterligare borrhål planerade att genomföras under 2009.

Prospekteringsarbete utfört under perioden har även bekräftat guldanomalier utanför det kärnborrade området. Vid regionalt fältarbete påträffades ett mineraliserat block med 7 g/t guld samt mineralisering i häll med 8 g/t guld ca 4 km norr om Solvik.

Vid en regional geokemisk provtagning ca 12 km norr om Solvik omfattande ca 200 moränprover, insamlade i januari 2008, har ytterligare en guldanomali påträffats. Provtagning har följts upp med ytterligare 150 prover som bekräftar närvaron av en guldmineralisering. Förutom i morän har guld även här påträffats i häll.

Två undersökningstillstånd som täcker de nya fyndområdena har beviljats av Bergsstaten. Det fortsatta arbetet i de nya undersökningstillstånden planeras omfatta geologiska och geofysiska undersökningar samt kärnborrning.

Guldmineraliseringarna vid och kring Solvik tillhör det så kallade Vänern-Mjösa Goldbelt, där ett stort antal ädel- och basmetallmineraliseringar påträffats, varav flera brutits i historisk tid. Senast producerades guld vid Harnäsgruvan (1993–1996), belägen ca 16 km norr om Solvik.

Koppar i västra Värmland

Den del av Vänern-Mjösa Goldbelt benämnd Gunnarskogslinjen är belägen i Arvika kommun i västra Värmland. Området har en utsträckning på cirka 15 km och en bredd på en till två kilometer med ett sulfidmineraliserat bälte i en öst-västlig orientering.

På Archelons båda undersökningstillstånd Bortan nr 1 och Kyrkskogen nr 1 i Gunnarskogslinjen finns ett antal äldre smågruvor och skärpningar inom en bred zon med guldförande kopparmineraliseringar, bland annat ett flertal malmanledningar som tidigare innehafts och brutits av Boliden. Archelon arbetar successivt med att uppgradera potentialen och utöka närvaron i denna malmgeologiskt intressanta del av Vänern-Mjösa Goldbelt.

ÄGARINTRESSEN I RÅVARUBOLAG

Nordic Iron Ore AB

Archelon äger 33 procent av aktierna i Nordic Iron Ore. Investeringen gjordes 2008 och är bokad till ca 1,9 Mkr. Verksamheten inom Nordic Iron Ore är inriktad på att träffa avtal med externa aktörer som kan tillföra finansiering, ytterligare kompetens samt breda marknadskontakter.

Bolaget ägs till lika delar av Archelon Mineral, IGE Nordic AB och Kopparberg Mineral AB. Kopparberg Mineral har det operativa ansvaret för verksamheten. Områdena som berörs omfattar nedlagda järnmalmsgruvor med potentiella historiska mineraltillgångar och påvisade järnmineraliseringar som tillsammans kan uppgå till mer än 200 miljoner ton.

Se även www.nordicironore.se

Trollhättan Mineral AB

Archelon äger 25 procent av aktierna i Trollhättan Mineral. Investeringen, som gjordes 2007, är bokad till ca 3,9 Mkr.

Enligt föreliggande plan skall Trollhättan Mineral listas under första halvåret 2009, där listningen skall föregås av en vederlagsfri ägarspridning av aktier till aktieägarna i Archelon. Avstämningsdag för tilldelning av aktier i Trollhättan Mineral kommer att meddelas när fullständigt beslut är fattat.

Kilsta Metall AB

Per rapportdatum uppgår Archelons ägande i Kilsta Metall till ca 5,7 miljoner aktier. Investeringen gjordes 2007 och är bokad till ca 2,3 Mkr. Aktiekursen har fallit kraftigt under det senaste halvåret och värdet på Archelons innehav har därför markant reducerats.

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Kilsta Metall-aktien är listad på NGM Nordic MTF.

Se även www.kilstametall.se

Amur Gold LLC

Archelon äger ca 6 procent av aktierna i Amur Gold. Investeringen gjordes 2007 och är bokad till ca 1,9 Mkr. Innehavet är av karaktären hög risk och kommer att avyttras om sådant tillfälle gives. Per rapportdatum har tidigare förvärvskandidater förklarat sig avvaktande med hänvisning till den globala finansiella oron. Risk föreligger att investeringen i Amur Gold får skrivas ned till noll vid årsskiftet.

Amur Gold bedriver prospektering efter guld i den ryska regionen Amur. Förväntade reserver uppgår till totalt minst 90 ton guld i två koncessioner.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Det har under rapportperioden inte gjorts några investeringar.

Kommentarer till räkenskaperna

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,46 kr (0,49 kr). Resultatet per aktie var 0,02 kr (-0,11 kr). Soliditeten uppgick till 95,8 % (95,1 %). Likvida medel var vid periodens början 2 779 Tkr och uppgick vid periodens slut till 2 925 Tkr.

Reavinsten som uppstod vid försäljning av undersökningstillstånden i Bergslagen till intressebolaget Nordic Iron Ore AB har inte eliminerats på koncernnivå. En eliminering skulle påverkat resultatet negativt med 600 Tkr.

Anställda

Medelantalet anställda uppgick per sista september 2008 till tre personer på heltid. Archelon använder sig huvudsakligen av inhyrda konsulter i de olika projekten. Bolaget drar även fördel av externa krafter i projekt som drivs gemensamt med andra företag.

Aktien

Antalet registrerade aktier i Archelon uppgick per 2008-09-30 till 333 334 aktier av serie A och 31 385 493 aktier av serie B, totalt 31 718 827 aktier, fördelat på 4 153 ägare. Genomsnittligt antal aktier var 31 718 827 stycken. Antalet röster uppgick till 34 718 833 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr.

Archelons B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista och NGM Nordic MTF. Kortnamn för Archelon är ARCH MTFB. En handelspost uppgår till 5 000 aktier.

Kommande listbyte

Styrelsen i Archelon har efter rapportperiodens utgång beslutat att lista Archelon-aktien på Aktietorget. Första dag för handel på Aktietorget kommer att vara den 1 december 2008 med kortnamn ARCH och samma storlek på handelsposten.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2008 lämnas torsdagen den 26 februari 2009.

Göteborg den 20 november 2008

Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB

Tel 031-13 11 90, mob 0706-23 73 90

E-post: tore.hallberg@archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Bolagsinformation

Archelon Mineral AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående