Biophausia: PROSPEKT AVSEENDE KAPITALANSKAFFNING MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA I BIOPHAUSIA TILLGÄNGLIGT

Prospekt har upprättats av BioPhausias styrelse med anledning av inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (”Units”) i BioPhausia. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet tillhandahålls hos BioPhausia ABs huvudkontor, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm, och hos HQ Bank, Norrlandsgatan 15D, 103 71 Stockholm. Prospektet finns även tillgängligt på BioPhausias hemsida www.biophausia.se samt på HQ Banks hemsida www.hq.se.

Prospektet kommer att skickas via post till samtliga direktregistrerade aktieägare i BioPhausia per avstämningsdagen 15 maj 2009. Förvaltarregistrerade aktieägare kontaktar sin förvaltare för information och instruktioner.

Stockholm den 15 maj 2009

BioPhausia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD, Claes Thulin

eller vice VD, Henrik Wetterdal,

BioPhausia AB, tel 08 – 407 64 30

Ovanstående information är sådan som BioPhausia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. [11.30] den 15 maj 2009.

VIKTIG INFORMATION

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i BioPhausia eller andra av BioPhausia utgivna finansiella instrument . Den tilltänkta kapitalanskaffningen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller annat land där deltagande eller distributionen strider mot tillämpliga lagar eller bestämmelser i sådant land eller kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i BioPhausia kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada eller tillämplig lag i annat land.

Bolagsinformation

Biophausia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående