Biophausia: BIOPHAUSIAS KAPITALANSKAFFNING ÖVERTECKNAD

Teckningstiden för BioPhausia AB:s (publ) kapitalanskaffning med företrädesrätt för befintliga aktieägare löpte ut den 4 juni 2009. Totalt har teckningsanmälningar avseende 64 900 993 Units (bestående av ett (1) förlagsbevis och en (1) teckningsoption) erhållits. Det motsvarar en överteckning om 51,6 procent. Av det totala antal Units som ges ut i kapitalanskaffningen tecknades 93,9 procent med stöd av uniträtter. Resterande 6,1 procent har tilldelats teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter i enlighet med de principer som beskrevs i prospektet. Garantierna avseende kapitalanskaffning kommer således ej behöva tas i anspråk.

Sammantaget innebär detta att BioPhausia genom kapitalanskaffningen tillförs ca 64,2 Mkr före kostnader relaterade till kapitalanskaffningen. Närmare angivet innebar kapitalanskaffningen upptagande av ett förlagslån om 64 214 236,50 kr samt tillhörande emission av 42 809 491 teckningsoptioner berättigande till teckning av lika många aktier i BioPhausia för 1,50 kronor per aktie. I det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer Bolagets aktiekapital att öka med 10 702 372,75 kronor.

Förlagsbevisen och teckningsoptionerna förväntas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB omkring den 17 juni 2009.

Sista dag för handel med betalda tecknade Units (”BTU”) kommer att vara den 10 juni 2009.

Stockholm den 9 juni 2009

BioPhausia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD, Claes Thulin

eller vice VD, Henrik Wetterdal,

BioPhausia AB, tel 08 – 407 64 30

Ovanstående information är sådan som BioPhausia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.14.00 den 9 juni 2009.

VIKTIG INFORMATION

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i BioPhausia eller andra av BioPhausia utgivna finansiella instrument . Den genomförda kapitalanskaffningen har inte riktat sig till personer med hemvist i eller som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller annat land där deltagande eller distribution stred mot tillämpliga lagar eller bestämmelser i sådant land eller krävde ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följde av svensk lag, med särskilda undantag. Inga värdepapper i BioPhausia har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada eller tillämplig lag i annat land.

Bolagsinformation

Biophausia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående