Betsson: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2007

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om ej annat anges.

Betsson har från och med denna rapport förändrat principer för redovisning av spelintäkter som en anpassning till nya tolkningar av IFRS gällande spelverksamhet. Detta innebär att vissa kostnader nu redovisas som intäktsreduktioner, vilket medför att intäkterna i denna rapport är annorlunda definierade än i tidigare rapporter, se avsnittet ”Ändrade redovisningsprinciper på sidan 2.

Fjärde kvartalet

- Koncernens omsättning ökade med 77 procent till 189,7 (106,9) mkr, (196 mkr enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper)

- Omsättningen i fjärde kvartalet var den högsta i bolagets historia, 15 procent högre än i tredje kvartalet

- Antalet aktiva kunder ökade till 107 000, en ökning med 18 procent jämfört med tredje kvartalet

- Rörelseresultatet ökade till 43,5 (22,8) mkr

- Kvartalets resultat är belastat med poster av engångskaraktär på totalt cirka 15 mkr, avseende årets tre första kvartal.

- Likvida medel ökade med 63 mkr under kvartalet och uppgick till 233 mkr per årsskiftet

- Betsson.com lanserade två nya produkter; Betsson Trader och Betsson Games

Helåret

- Koncernens omsättning ökade med 121 procent till 649,0 (293,6) mkr, (685 mkr enligt tidigare redovisningsprinciper)

- Rörelseresultatet ökade till 189,9 (18,9) mkr

- Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 179,4 (32,0) mkr, motsvarande 4:54 (0:82) kronor per aktie

Händelser efter årets utgång:

- Styrelsen föreslår att 5,00 kronor per aktie överförs till aktieägarna

- Betssons omsättning under januari var 6 procent högre än den tidigare rekordmånaden december 2007

- Februari har inletts med försäljning som väl överstiger januaris försäljning för motsvarande period.

- Betssons och Sveriges största casinovinst någonsin – 10,5 mkr – vanns av en svensk spelare

Idag, fredag 15 februari klockan 08:30 CET, håller Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, presentation av resultatet för det fjärde kvartalet 2007. Rapporten följs av en frågestund. Presentationen hålls på engelska.

För att ta del av presentationen via telefon ring: +46(0)8 5052 0270 (Sverige) eller +44(0)845 634 0041 (UK). Kod för deltagande är 634 53 61.

Presentationen kan även följas kl. 08.30 via Webcast (ljud och PowerPoint presentation), på www.betsson.se under Finansiell Info. Alternativt kan presentationen följas på www.financialhearings.com, Betsson.

En kopia av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.betsson.se från och med 15 februari

Koncernens affärsområde för utveckling och utlicensiering av spelmjukvara för onlinespel - affärsområde Net Entertainment - delades ut till Betssons aktieägare, enligt beslut på extra bolagsstämma den 30 mars, och noterades på NGM Equity den 5 april 2007.

Affärsområde Net Entertainments resultat för perioden januari-mars 2007 ingår i denna rapport för Betsson. Resultatet för Net Entertainment har exkluderats från alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen och redovisas som ett netto i posten ”Periodens resultat från avvecklade verksamheter”, i enlighet med IFRS. Använda redovisningsprinciper beskrivs närmare på sidan 5.

Ändrade redovisningsprinciper

Enligt konstaterande från IFRIC (juli 2007) ska speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas som finansiella instrument. För Betsson innebär detta att sportboken och Betsson Trader redovisas netto och att utestående vad är derivat som skall redovisas enligt IAS 39.

Enligt IFRICs uttalande om kundlojalitetsprogram (juni 2007) skall den del av intäkterna som avsätts för kunders bonuspoäng inte intäktsföras förrän kunden utnyttjar poängen. Betsson har förtidstillämpat detta uttalande. I tidigare rapporter har Betsson redovisat fulla intäkter och kostnadsfört bonusdelen.

Samtliga dessa förändringar av redovisningsprinciper medför att koncernens sätt att rapportera intäkter och kostnader förändras, genom att vissa kostnader nu reducerar intäkterna. Koncernens resultat påverkas inte av dessa förändrade principer, utan det är endast utseendet på den finansiella rapporten som förändras. Samtliga tidigare redovisade kvartalssiffror för 2007 och 2006 har omräknats enligt nya principer och presenteras på sidan 9.

Beräknat enligt tidigare redovisningsprincip uppgick intäkterna under fjärde kvartalet till 196 mkr och till 685 mkr för helåret.

Fjärde kvartalet 2007

Betsson har under fjärde kvartalet ökat tillväxtsatsningen genom ökad marknadsföring samt en mängd olika kunderbjudanden. Strategin har varit framgångsrik och bolaget har ökat spelintäkterna och antalet aktiva spelare. Bolaget har också utökat utbudet av insättnings- och utbetalningsmetoder vilket är en viktig förutsättning för tillväxt. Intäkterna från samtliga marknader i Norden har ökat jämfört med föregående kvartal. Övriga geografiska marknader har som helhet också visat tillväxt jämfört med föregående kvartal.

Koncernens intäkter under kvartalet ökade till 189,7 (106,9) mkr, vilket innebär en intäktsökning med 77 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Betsson har tidigare reserverat för framtida jackpotvinster i casinospel enligt en särskild beräkning. Från och med fjärde kvartalet 2007 reserverar Betsson samtliga progressiva jackpotvinster till fullt belopp. Detta förfarande leder till en jämnare resultatutveckling, särskilt när marknadstrenden går mot större jackpotvinster. Förändringen ledde till en extra avsättning om 6 mkr under kvartalet. Totalt hade bolaget vid utgången av perioden närmare 20 mkr reserverat för jackpotvinster.

Vidare har resultatet belastats med nedjusteringar av balansposter avseende i huvudsak andra och tredje kvartalet mot vilket står reservupplösningar avseende första, andra och tredje kvartalet. Den totala effekten av dessa justeringar har belastat kvartalets resultat med cirka 4 mkr.

Kvartalet belastas också av en engångskostnad om 5 mkr kostnader avseende konsultationer och rådgivning i samband med ett långt framskridet förvärv av annat spelbolag. Förvärvet kunde ej slutföras.

Nettoeffekten av poster av engångskaraktär belastar kvartalets resultat med cirka 15 mkr.

Efter samtliga ovanstående justeringar uppgick rörelseresultatet till 43,5 (22,8) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 22,9 (21,3) procent. Rensat för poster av engångskaraktär var fjärde kvartalets rörelseresultat 58 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 30,6 procent.

Helåret 2007

Koncernens intäkter ökade med 121 procent till 649,0 (293,6) mkr jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet ökade till 189,9 (18,9) mkr. Rörelsemarginalen ökade till 29,3 (6,4) procent.

Resultatet före skatt ökade till 192,7 (17,8) mkr.

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 179,4 (32,0) mkr vilket motsvarar 4,54 (0,82) kronor per aktie. Årets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 190,9 (62,5) mkr, motsvarande 4,83 (1,59) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser de tidigare ingående affärsområdena Net Entertainment samt Cherry Casino och uppgick till 11,5 (30,5) mkr, motsvarande 0,29 (0,77) kronor per aktie.

Avkastningen på eget kapital var 34 (7) procent och på totalt kapital 29 (4) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 15,75 (12,41) kronor.

Bruttoresultat

Flera spelbolag betecknar bruttoresultatet som intäkter från spelverksamheten (spelöverskott eller motsvarande) och redovisar därmed licensavgifter till spelleverantörer och kostnader för betalningstjänster som en intäktsreduktion. Betsson redovisar dessa kostnader som ”Driftskostnader i spelverksamheten” (förutom för sportspel och finansiell betting som betecknas som finansiella instrument och redovisas netto), men har även infört resultatnivån ”Bruttoresultat” för att förenkla jämförelse med andra spelbolag.

Betsson har dock valt att även fortsättningsvis redovisa intäkter som det resultat som framkommer i transaktionerna med slutkunderna, dvs. spelarna. På denna nivå kan framgången i själva spelet mätas.

I bruttoresultatet ingår även det resultat som framkommer i transaktionerna med tredje part, dvs. spelleverantörer och betalningsleverantörer, vilket innebär att även framgången av Betssons förhandlingar med leverantörer kan mätas.

Bruttoresultatet från koncernens spelverksamhet utgörs av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter, licensavgifter till spelleverantörer samt nettot av intäkter och kostnader för betalningstjänster via bank och kontokort för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster. Bonus till spelare samt lojalitetsprogram påverkar inte koncernens bruttoresultat, utan reduceras från intäkterna.

Under fjärde kvartalet uppgick bruttoresultatet till 145,6 (86,7) mkr. Rörelseresultat i förhållande till bruttoresultatet ökade till 29,9 (26,3) procent. För helåret ökade bruttoresultatet till 520,8 (232,2) mkr och rörelsemarginalen i förhållande till bruttoresultatet ökade till 36,5 (8,1) procent.

Spelverksamheten

Betsson erbjuder Internetspel till slutkunder på en global marknad via spelportalen betsson.com och via casinosajterna CasinoEuro.com och CherryCasino.com.

Produkter

Betsson erbjuder för tillfället följande produkter:

- Sportspel, som erbjuder ett stort utbud av möjligheter att lägga vad, både på sport och andra händelser som intresserar europeiska spelare. Inför varje helg erbjuder Betsson marknadens största utbud av spelobjekt samt ett stort utbud av Livebetting.

- Spelbörsen, som är en marknadsplats för vadslagning. Till skillnad från på Sportspel spelar kunderna här mot varandra. Betsson erhåller kommission från den som vinner ett vad.

- Casino med ett stort utbud av casinospel i världsklass som inte kräver någon nedladdning. Här finns både traditionella och innovativa spel som Black Jack, Roulett, Casino Hold’em, videopokerspel, spelautomater och mycket mer.

- Poker med flera olika pokerspel uppkopplade mot Ongame, det största pokernätverket i världen med närmare tolv miljoner registrerade pokerspelare samt 32-korts poker i annat nätverk. Även mobilpoker erbjuds.

- Lotter med skraplotten Trio som ger spelare hög vinståterbetalning och vinst på i genomsnitt var tredje lott.

- Bingo, som lanserades i slutet av mars för den svenska marknaden, erbjuder flera olika bingospel. En bingovärd finns närvarande i chatten, där spelare har möjlighet att umgås med varandra.

- Betsson Trader, ett aktiespel som lanserades i mitten av oktober.

- Games, ett antal underhållningsspel där både tur och skicklighet spelar in, lanserades i slutet av november. Inom produktområdet finns allt mellan virtuellt trav och tärningsspel.

Kunder

Vid utgången av år 2007 uppgick antalet registrerade kunder till 996 000, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med föregående kvartal och en ökning med 83 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år.

Antalet aktiva kunder ökade under kvartalet med 18 procent till 107 000, och ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Föregående års kundantal innehöll ett stort antal turkiska spelare vilket minskat avsevärt beroende på förändrad turkisk lagstiftning.

Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna.

Betsson arbetar aktivt med marknadsföring via olika media samt via resultatbaserade samarbeten och partnerskap för att få fler kunder. Samtidigt arbetar Betsson aktivt med lojalitetsprogram för att behålla befintliga kunder.

Marknader

Betsson.com är etablerat i 15 länder, där de nordiska länderna utgör den mest betydande geografiska marknaden. CasinoEuro.com finns tillgängligt på 16 språk och CherryCasino.com på 13 språk. Betsson har alltjämt sitt starkaste fäste i Norden men växer nu allt snabbare i övriga Europa.

Personal

Medelantalet anställda under helåret uppgick till 106 (71) i koncernen. Vid årets utgång var totalt 136 (95) personer anställda.

Investeringar

Under året har koncernen investerat 36,1 (18,0) mkr i kvarvarande verksamhet. Merparten avser utveckling av spelplattformar, integration av spel och betalningslösningar samt IT-hårdvara för att driva internetspel.

Återköp av egna aktier under året

Betsson har under augusti-september återköpt 244 000 B-aktier till en snittkurs på 58,02 kronor.

Årsstämman 2007 beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv.

Omstämpling av A-aktier

På aktieägares begäran till styrelsen har 190 000 A-aktier omstämplats till B-aktier under året. Antalet utestående aktier, inklusive återköpta aktier, per årsskiftet uppgår till 39 553 720 aktier varav 5 420 000 A- och 34 133 720 B-aktier

Moderbolaget

Moderbolagets, Betsson AB (publ), verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag avseende finans, ekonomi, administration och management samt har dessutom under året haft vissa externa hyresintäkter.

Omsättningen (inklusive koncerninterna poster) för året uppgick till 13,3 (9,9) mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 128,5 (-2,5) mkr.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3 030 (33) tkr under året. Merparten avsåg inredning och investeringar i kontor. Likvida medel uppgick per balansdagen till 76,3 (9,6) mkr. Bolaget har inga banklån eller nyttjade bankkrediter. Under året har moderbolaget utbetalt kontant aktieutdelning på 19,8 mkr, delat ut aktier i dotterbolag (Net Entertainment) till aktieägarna till ett bokfört värde om 4,0 mkr samt återköpt egna aktier för 14,2 mkr. I moderbolaget har även bokförts anteciperade utdelningsintäkter från Betsson Malta Holding avseende verksamhetsåret 2007 på 14 miljoner euro, vilka ingår i finansnettot. För mer detaljerade uppgifter se resultat- och balansräkningar på sidan 11.

Händelser efter årets utgång

Under januari 2008 har Betsson inlett viss verksamhet i Peru tillsammans med en lokal partner. Betsson ser projektet som en möjlighet att utvärdera verksamhet i Sydamerika.

Betsson har öppnat Bingo på norska, engelska, turkiska och danska samt utökat antalet spelmöjligheter i sportsbokens livebetting.

Betsson har under januari blivit PCI-godkänt vilket betyder att bolaget är godkänt för att hantera större volymer betalningar med kreditkort över Internet.

Första kvartalet 2008 har inletts starkt. Försäljningen under januari var den högsta hittills och översteg decembers försäljning med 6 procent. Försäljningen hittills under februari överstiger väl januaris försäljning.

EU har initierat en ny juridisk fråga mot Sverige där man ifrågasätter den ensamrätt som statens eget bolag åtnjuter att anordna poker på Internet. Den svenska lotterilagen diskriminerar operatörer från andra EU-länder då de inte kan få tillstånd till motsvarande spel.

Sveriges hittills största casinovinst genom tiderna på 10,5 mkr vanns i början av februari av en spelare på Betsson Casino. Vinsten gav god publicitet för Betsson.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till aktieägarna överföra 197,8 mkr motsvarande 5,00 (0,50) kronor per aktie, varav 3,50 kronor avser överföring för verksamhetsåret 2007 och 1,50 kronor avser extra överföring,

Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att överföringen till aktieägarna ska genom ett inlösenprogram. Styrelsen fullständiga förslag kommer att presenteras i god tid före årsstämman.

Den föreslagna utdelningen är i linje med den utdelningspolicy som styrelsen beslutat under året att gälla från år 2008. Styrelsens ambition är att Betssons ordinarie utdelning skall utgå med upp till 75 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att en ändamålsenlig kapitalstruktur kan bibehållas.

Årsstämma

Årsstämma i Betsson AB (publ) äger rum måndagen den 12 maj 2007 klockan 15:00 i Stockholm på plats som meddelas senare.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2008 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 9 maj 2007 klockan 12:00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm, per telefon 08-506 403 00, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betsson.se.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till; Styrelsens Ordförande, Betsson AB (publ), Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman (24 mars) för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Årsredovisning

Betssons årsredovisning för 2007 beräknas finnas tillgänglig på bolaget hemsida, www.betsson.se, från vecka 16, 2008. Den tryckta årsredovisningen skickas även till de aktieägare som begär detta hos bolagets huvudkontor på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm från vecka 17, 2008

Valberedning

Som tidigare meddelats ingår följande personer i valberedningen:

Rolf Blom, ledamot i Betsson AB, utsedd av Lars Kling och Per Hamberg

Niclas Eriksson, Vasastaden Holding AB, utsedd av familjen Lundström och familjen Knutsson

Magnus Briggert, Publicistgruppen Magnus Briggert AB, utsedd av Per Hamberg och Lars Kling

John Wattin, Styrelseordförande i Betsson AB

Valberedningen representerar mer än 65 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2008 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@betsson.se eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm.

Redovisningsprinciper

Betsson tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade från årsbokslutet 2006, förutom de ändrade principer avseende intäkter som nämns på sidan 2.

De ändrade principerna för presentation av intäkter har inneburit att intäkterna för helåret 2006 nu redovisas till 294 mkr mot tidigare 320 mkr och att intäkterna för de tre första kvartalen 2007 redovisas till 459 mkr mot tidigare 490 mkr. Redovisat resultat påverkas ej.

Beräkningssättet för reservering för jackpotvinster har ändrats enligt vad som framgår av sidan 2.

Avvecklade verksamheter

Koncernens affärsområde för utveckling och utlicensiering av onlinespelsprodukter – affärsområde Net Entertainment – delades ut till Betssons aktieägare i början av april 2007 och noterades på NGM Equity. Koncernens traditionella spelverksamhet inom affärsområde Cherry Casino delades ut till aktieägarna under namnet Cherryföretagen AB och noterades på AktieTorget i september 2006.

Net Entertainment konsolideras i Betssonkoncernen till och med mars 2007 och Cherry Casino har konsoliderats i koncernen till och med augusti 2006.

I enlighet med IFRS 5 ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” har delårsperiodens resultat för den utdelade verksamheten Net Entertainment redovisats i koncernens resultaträkning inom posten ”Periodens resultat från avvecklad verksamhet”. Det innebär att intäkter och kostnader för affärsområde Net Entertainment exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden samt för jämförelseperioder. Även intäkter och kostnader för affärsområde Cherry Casino har exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende jämförelseperioder.

I kassaflödesanalysen redovisas upplysningar om affärsområde Net Entertainments påverkan på delårsperiodens och jämförelseperiodernas kassaflöde, respektive affärsområde Cherry Casinos påverkan på jämförelseperiodernas kassaflöde, separat.

I balansräkningen per 31 december är affärsområde Net Entertainment exkluderat. Balansräkningarna för jämförbara perioder är de tidigare publicerade, vilket innebär att Net Entertainments balansposter är inkluderade i koncernens balansräkningar för redovisade jämförelseperioder till och med 31 mars 2007, medan Cherry Casinos balansposter är inkluderade i koncernens balansräkning för jämförelseperioder till och med augusti 2006.

För ytterligare information hänvisas till de i delårsrapporten ingående sammandragen av koncernens resultaträkningar, balansräkningar, sammanställningar över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter och nyckeltal för perioden och jämförelseperiod.

Risker och osäkerheter

Spel är på de flesta nationella marknader reglerade i lag och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. Politiska beslut kan därför påverka Betssons verksamhet. Betsson beroende av rättsläget för spelindustrin, då i synnerhet inom EU där majoriteten av bolagets kunder är aktiva. EG-domstolen har i en rad uppmärksammade och prejudicerande domar (Schindler-, Läärä-, Gambelli-, Lindman- och Placanicadomarna) konstaterat att statliga restriktioner på spelområdet principiellt sett är att betrakta som inskränkningar i EU:s grundläggande principer. Trots detta bibehåller ett antal medlemsstater restriktioner i syfte att försvåra eller omöjliggöra privata onlineoperatörers verksamhet.

Inom den närmaste framtiden kommer sannolikt flera europeiska spelmonopol att utsättas för utmaningar i form av nationella domstolsprocesser. I dagsläget är det svårt att ha en entydig uppfattning om hur rättsläget kommer att påverka de kommersiella förutsättningarna för onlineoperatörerna. I sammanhanget bör understrykas att Betsson inte erbjuder sina tjänster till kunder bosatta i USA. Detta efter att lagförslaget gällande förbud mot att vidarebefordra betalningstransaktioner för Internetspel i USA trädde i kraft i oktober 2006.

Personer som drabbas av spelberoende kan komma att stämma bolag inom Betssonkoncernen för sitt spelmissbruk. Även om sådana anspråk sannolikt skulle avvisas, kan de ge upphov till avsevärda kostnader och även ett minskat förtroende för Betssonkoncernen som i förlängningen skulle kunna leda till minskade intäkter. Betsson är ackrediterat av organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende och som ett led i detta har Bolaget anpassat sina siter så att de erbjuder fullt stöd för de riktlinjer G4 etablerat. Utöver detta har Betsson inrättat en avdelning för ansvarsfullt spelande. Kompentent och erfaren personal har rekryterats i syfte att Betsson skall bibehålla sin position som ledande inom området ansvarsfullt spelande.

Betsson är utsatt för säsongsvariationer då spelandet minskar under sommaren. Betsson är inte heller okänsligt för konjunktursvängningar. Säsongs- och konjunktursvängningarna påverkar dock inte verksamheten i väsentlig omfattning.

Koncernens verksamhet på Malta har till dags datum delvis varit undantagen moms. De maltesiska myndigheterna ser för närvarande över sitt regelverk men det är i dagsläget svårt att ha en klar uppfattning om vilka eventuella regelförändringar som kan komma att göras. Införs momsplikt på ytterligare delar av Bolagets verksamhet kommer det sannolikt att påverka resultatet negativt.

Utsikter för 2008

Betsson bedömer att marknaden för spel över Internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Trycket på länderna inom EU att förändra lagstiftningen och tillåta konkurrens har ökat starkt under 2007. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav. Det är oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på Betssons huvudmarknader men när det sker ges Betsson ökade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro.

Förtroendet för Internet som handelsplats ökar och fler och fler använder Internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till vanlig handel av fysiska produkter. Detta ökande förtroende är viktigt för marknadsutvecklingen, särskilt i länder där förtroendet för e-handel hittills varit lågt. Utvecklingen är en grundläggande drivkraft för utvecklingen av spel över Internet.

Turkiet införde under 2007 lagstiftning mot internetspel. Lagstiftningen, vars syfte är att skydda det statliga spelbolaget IDDAA, är enligt juridisk expertis ett brott mot de överenskommelser som finns mellan Turkiet och EU, vars syfte är att reglera Turkiets väg fram till ett möjligt EU-medlemskap. Den turkiska lagstiftningen försvårar för Betsson på den turkiska marknaden.

Norge har uttalat intentioner att i praktiken förbjuda Internetspel. Betssons bedömning är att den föreslagna lagstiftningen är svår att införa. Om den norska lagen skulle antas och träda i kraft skulle det sannolikt på kort sikt påverka Betsson negativt. Norge är en av Betssons tre största marknader.

Första kvartalet 2008 har inletts starkt vilket kommenterats ovan.

Marknaden för internetspel beräknas växa med 20 till 30 procent under året. Betsson avser att växa mer än marknaden.

Finansiella rapporter

Betsson avser lämna finansiella rapporter enligt följande

Kvartal 1, 2008 och Delårsrapport januari-mars 2008 29 april 2008

Kvartal 2, 2008 och Delårsrapport januari-juni 2008 1 augusti 2008

Kvartal 3, 2008 och Delårsrapport januari-september 2008 31 oktober 2008

Stockholm den 15 februari 2008

Pontus Lindwall

VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2008 klockan 07:30 CET

För närmare information, kontakta

Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com

Betsson AB investerar i spelbolag som utvecklar och driver spel mot slutkonsumenter. Betsson AB äger Betsson Malta Ltd som via Internetsiterna Betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com erbjuder poker, casino, sportspel, lotter, spelbörs, bingo och aktiespel. Kunderna kommer främst från Norden och övriga Europa. Betsson är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap.

(För fullständig kommuniké se bifogad fil.)

Bolagsinformation

Betsson

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående