Biophausia: DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2009

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 180 mkr (123 mkr).

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 mkr (15 mkr).

• Rörelseresultatet uppgick till 23 mkr (12 mkr).

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 9 mkr (12 mkr).

• Resultat per aktie efter skatt före och efter utspädning för perioden var 0,03 kr (0,06 kr).

Väsentliga händelser efter periodes slut

• Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att genomföra en kapitalanskaffning om ca 64 mkr.

• Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om tillskapande av incitamentsprogram.

VD:s kommentar

ÅRET BÖRJADE BRA

Första kvartalet 2009 blev i fl era avseenden framgångsrikt.

Omsättningen ökade med 46 procent till 180 mkr (123 mkr), vilket främst är ett resultat av produktförvärvet från AstraZeneca i juni 2008. Den organiska tillväxten var 11 procent jämfört med samma period 2008. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 28 mkr (15 mkr), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 16 procent för perioden.

Positivt var också att lagernivån under perioden sjönk med 23 mkr. Under perioden har försäljningspriset för licensierade produkter justerats för att öka försäljningen, vilket sänkt lagernivån på bekostnad av marginalen. Licensierade produkter stod för 10 mkr av koncernens totala lagersänkning. Någon ytterligare prisjustering för att sänka lagernivån bedöms inte som nödvändig.

Den starka prispress som präglat marknaden för licensierade produkter under de närmast föregående kvartalen visade under perioden tecken på att plana ut i Sverige och Danmark, men det är ännu för tidigt att slå fast att det rör sig om en bestående trend. Vid utgången av första kvartalet uppgick antalet godkända licensierade produkter till 35, varav 28 var till försäljning på marknaden. Det utgör en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år, då antalet var 23 respektive 12 produkter. Förberedelserna för en lansering i

Polen av bolagets licensierade läkemedel mot slutet av

2009 går enligt plan.

Omsättningen för bolagets parallellhandel ökade under perioden samtidigt som värdet på den totala parallellmarknaden i Sverige sjönk med 20 procent. Trots negativa valutaeffekter, då huvuddelen av inköpen sker i euro, ligger EBITDA-marginalen för perioden på samma nivå som första kvartalet 2008. En anledning till att marginalen upprätthållits är att produktmixen bestått av ett antal högmarginalprodukter.

För bolagets egna produkter var den organiska tillväxten 5 procent. Prishöjningar inom segmentet kompenserade för en dyrare euro och därmed ökade inköpskostnader.

Under perioden presenterade den svenska regeringen en proposition för omreglering av det svenska apoteksmonopolet, något som i vissa avseenden kan komma att påverka bolagets affärsverksamhet. För BioPhausias egenvårdsprodukter, med starka varumärken som Novalucol och C-vimin, kan en omreglerad marknad skapa nya affärsmöjligheter. Ett ökat antal försäljningskanaler och större möjligheter att marknadsföra produkter kommer att vara verklighet i slutet av 2009.

En marknadsundersökning och en produktpositionering av GlycoVisc i USA genomfördes under första kvartalet. För närvarande sker en utvärdering av olika alternativ för att licensiera GlycoVisc på den amerikanska marknaden. Ett antal potentiella partners kommer att kontaktas under andra kvartalet.

Styrelsen har beslutat att inte föreslå årsstämman en sammanläggning av bolagets aktier. Anledningen är att styrelsen bedömt intresset från ägarna som lågt.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 64 mkr. Kapitalanskaffningen, som i sin helhet är säkerställd, skall användas till att amortera lån på 30 mkr och tillföra rörelsekapital för att fi nansiera den kommande lanseringen i Polen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att BioPhausia utvecklas i rätt riktning med en organisk tillväxt på 11 procent och en EBITDA-marginal på 16 procent under allt annat än lätta marknadsförutsättningar.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Bolagsinformation

Biophausia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående