Biophausia: DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2009

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 333 mkr (253 mkr).

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 mkr (22 mkr).

• Rörelseresultatet uppgick till 43 mkr (18 mkr).

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15 mkr (33 mkr)1) .

• Resultat per aktie efter skatt före och efter utspädning för perioden var 0,04 kr (0,16 kr)1) .

Väsentliga händelser under perioden

• Den kapitalanskaffning som genomfördes under kvartal 2 fulltecknades och tillförde BioPhausia ca 64 mkr före kostnader.

• Riksdagen antog under perioden propositionen Omreglering av apoteksmarknaden.

Perioden april-juni

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 153 mkr (130 mkr).

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 mkr (8 mkr).

• Rörelseresultatet uppgick till 20 mkr (6 mkr).

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 6 mkr (21 mkr)1) .

• Resultat per aktie efter skatt före och efter utspädning för perioden var 0,02 kr (0,13 kr)1) .

(För tabell se bifogad fil.)

VD:s kommentar

Stark återhämtning för licensierade produkter

För koncernen i dess helhet ökade omsättningen för första halvåret med 32 procent till 333 mkr (253 mkr). Ökningen är främst ett resultat av produktförvärvet från AstraZeneca i juni 2008. Den organiska tillväxten för perioden uppgick sammantaget till noll procent och har påverkats negativt av de svåra marknadsförutsättningarna under perioden för parallellimport, till följd av en svag svensk valuta. Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 54 mkr (22 mkr), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 16 procent (9 procent).

Det andra kvartalet 2009 blev framgångsrikt för bolagets licensierade produkter med en kraftig förbättring av EBITDA-marginalen till 20 procent från -24 procent för andra kvartalet 2008. Under perioden januari-juni 2009 uppgick den organiska tillväxten för licensierade produkter till 41 procent, samtidigt som antalet produkter på marknaden ökade till 29 mot 13 vid utgången av andra kvartalet 2008. Det är glädjande att segmentet efter en tid med pressade priser och en svag utveckling för perioden visar ordentlig tillväxt och högre marginaler. Det kan noteras att segmentet under kvartalet belastats med 3 mkr i kostnader avseende viten i samband med leveransproblem av vissa sjukhusprodukter, kostnader som inte skall vara återkommande. Förberedelserna för en lansering i Polen mot slutet av 2009 går enligt plan och under andra kvartalet rekryterades nyckelpersoner till den polska marknadsorganisationen. Under andra kvartalet startade försäljningen i Litauen och även här fortskrider arbetet enligt plan med etableringen på de baltiska marknaderna.

Den svenska marknaden för parallellimporterade produkter minskade under perioden med hela 26 procent, huvudsakligen ett resultat av kursutvecklingen EUR/SEK. En stark euro minskar inköpsmöjligheterna av parallellimporterade läkemedel, då huvuddelen av inköpen sker i euro.

Omsättningen för segmentet parallellimporterade produkter sjönk under första halvåret 2009 med 14 procent i Sverige, vilket är klart bättre än marknaden. Det innebar att vi ökade vår marknadsandel inom parallellhandeln i Sverige till 12 procent, en förbättring med närmare två procentenheter jämfört med samma period 2008.

Även för bolagets egna produkter hade den starka euron en negativ inverkan. Prishöjningar kunde till viss del kompensera för högre inköpspriser. Till skillnad från segmenten licensierade och parallellimporterade produkter är det inte alltid genomförbart att justera försäljningspriserna för alla produkter inom segmentet.

Under perioden kom beslutet att omreglera det svenska apoteksmonopolet, men det är ännu inte klart vilka som kommer att bli aktörer på den svenska marknaden. Omregleringen kommer ställa såväl nya krav som erbjuda nya möjligheter för BioPhausia. Vi följer noga utvecklingen bland annat via våra branschorganisationer.

Som tidigare kommunicerats genomfördes under perioden en framgångsrik kapitalanskaffning som tillförde bolaget 64 mkr före kostnader, varav 30 mkr använts för att amortera banklån. Tack vare den extra amorteringen på 30 mkr sjunker amorteringstakten år 2010 till 67 mkr mot 93 mkr för 2009.

Sammanfattningsvis kan sägas att försäljningen av licensierade produkter utvecklades väl under perioden, den geografi ska expansionen har fortsatt oförtrutet och koncernens EBITDA-marginal har fortsatt öka, till 16 procent, trots att marknadsförutsättningarna varit besvärliga.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Bolagsinformation

Biophausia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10