Apikal Fastighetspartner: Ränteinformation Q3 2016

Under Q3 2016 genomfördes en publik tilläggsemission i Apex 6 med likviddag den 8 juli 2016 och en riktad tilläggsemission i Apex 5 med likviddag den 9 september 2016. Pågående under Q3 är den andra publika tilläggsemission i Apex 6 med likviddag 14 oktober 2016. Apikal planerar även att lansera en publik emission i Apex 7 i november med likviddag innan årsskiftet.

Apikal har efter den publika tilläggsemissionen i Apex 6 tecknat totalt 11 Iån vilket innebär att allt tillgängligt kapital i Apex 1 - 6 är utlånat. Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 6-8%, för Apex 1- 6 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan – www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q2 2016, skedde till innehavarna av Apex-obligationerna den 14 juli, via Euroclear. Räntan för Q3 2016 är 1,51 % för Apex 1, 1,51 % för Apex 2, 1,50 % för Apex 3, 1,50 % för Apex 4, 1,55% för Apex 5 samt 1,50 för Apex 6.

Räntan kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 14:e oktober 2016. För framtida kvartal räknar vi med en ränta på ca 1,50 % för var och en av Apex 1 - 6 - obligationerna, vilket motsvarar en årsränta på drygt 6 %.

 

Information per obligation

Värdepapper Nominellt belopp Ränta Q3   2016    Ränta Q3 2016 %  Portföljvärde 30.09.16                   
Apex 1 1 000 000 SEK15 109     1,51 % 100%
Apex 2 500 000 SEK 7 560 1,51 % 100%
Apex 3 1 000 000    SEK 15 000 1,50 % 100%
Apex 4 1 000 000    SEK 15 020 1,50 % 100%
Apex 5 1 000 000    SEK 15 545     1,55 % 100%
Apex 6 250 000 SEK 3 751     1,50 % 100%

                    

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1-5 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

 

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Bolagsinformation

Apikal Fastighetspartner

  • Martin Fredriksson
  • VD

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. « Föregående