Beagle Investments S.A.: Beagle Investments S.A. fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ)

Beagle Investments S.A. (”Beagle”) offentliggjorde den 26 juli 2013 ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Paradox Entertainment AB (”Paradox”). Paradox styrelse har som offentliggjorts den 13 augusti 2013 avrått aktieägare från att acceptera Erbjudandet vilket den också fått stöd för i ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion). Acceptperioden för Erbjudandet gick ut den 27 augusti 2013. Vid en sammanräkning av anslutningen i Erbjudandet har Beagle erhållit accepter avseende 547 160  aktier motsvarande 0,4 procent av antalet aktier och röster i Paradox. Beagle har inte förvärvat aktier utanför Erbjudandet.

Beagle offentliggör härmed att samtliga villkor för Erbjudandet till aktieägarna i Paradox har uppfyllts och att Erbjudandet därmed fullföljs. Beagle äger före det att Erbjudandet fullföljs 49 500 000 aktier i Paradox motsvarande 37,7 % av samtliga aktier och röster i Paradox.

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden kommer redovisning av likvid att ske omkring den 3 september 2013.

Beagle kommer genom Erbjudandets fullföljande att öka sitt ägande i Paradox med 547 160 aktier till 50 047 160 aktier motsvarande 38,1 procent av antalet utestående aktier och röster i Paradox.

 

Stockholm den 29 augusti 2013, 8:45 (CET)

Beagle Investments S.A.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Wirén, 0708 555 175

 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Bolagsinformation

Beagle Investments S.A.

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. « Föregående