Crown Energy: Delårsrapport, Januari-september 2016

Tredje kvartalet – juli-september 2016

 • Ingen omsättning redovisas.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 907 (-1 975) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 283 (-2 418) TSEK, motsvarande -0,01 (-0,04) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Investeringar i prospekterings-och utvärderingstillgångar uppgick till 262 (2 491) TSEK.

Delårsperioden – januari-september 2016

 • Ingen omsättning redovisas.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 253 (-6 283) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -632 (-11 844) TSEK, motsvarande -0,01 (-0,29) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Investeringar i prospekterings-och utvärderingstillgångar uppgick till 2 737 (7 891) TSEK.

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Under kvartalet fokuserade Crown Energy sitt arbete på slutförandet av den riktade emissionen till Cement Fund SCSp.
 • Den 7 juli offentliggjordes Crown Energys senaste resursrapport över Bolagets tillgångar. Rapporten upprättades med anledning av den riktade emissionen.
 • Den 15 juli 2016 godkände Finansinspektionen det prospekt som upprättats med anledning av den riktade emissionen. I och med detta godkännande, kunde 31 500 000 aktier tas upp till handel på NGM Equity samt levereras till Cement Fund kort därefter. Därmed blev Cement Fund Crown Energys största ägare.

 

Ord från VD

Bästa aktieägare och investerare

Det är mycket spännande tider för Crown Energy. I och med att vi nu ingått avtal om förvärv av ett servicebolag inom oljeindustrin så breddar vi vår verksamhet att omfatta både prospektering och service med betydande löpande kassaflöden. Detta har varit ägares, styrelsens och ledningens strategi sedan över ett års tid. I och med denna affär har vi lyckats att utverka denna strategi och vi kommer i och med detta vara ett välfinansierat och lönsamt bolag med mycket intressanta tillgångar med stark tillväxtpotential och med en diversifierad riskprofil. Detta tror vi kommer att vara mycket attraktivt för aktieägare och marknaden framöver.

Under tredje kvartalet hann vi med att offentliggöra prospekt för den riktade emissionen som innebar att Cement Fund kom in i Bolaget och tillförde ett välbehövligt kapitaltillskott. Vi påbörjade sedermera arbetet som nu i november resulterat i förvärvsavtalet av ESI Group. Efter rapportperioden har även utfarmningsaffären av Block 2B i Sydafrika slutförts och vi är därmed formellt partners med Africa Energy och vi ser fram emot detta samarbete och kommande aktiviteter i denna licens.

Den förvärvade verksamhetens affärsidé består i att utveckla och erbjuda specialanpassade lösningar avseende bostäder och kontor samt övriga kringtjänster till företag främst inom olje- och gasindustrin. Deras process innefattar allt från projektering och byggnation till förvaltning och andra mervärdesskapande tjänster, som exempelvis säkerhet, transport, telekommunikation, catering och rekreations-anläggningar. Kunderna är några av världens ledande olje- och gasbolag, är ett servicebolag inom olje- och gasindustrin.

I och med affären får Bolaget också in entreprenören Yoav Ben-Eli i verksamheten och som störste ägare via sitt bolag YBE Ventures Ltd, en stark karaktär som byggt upp ESI Group till en välskött verksamhet med stabila kassaflöden.

Crown Energy kommer efter förvärvet att bestå av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. Förvärvet gör Crown Energy till en större aktör inom olje- och gasindustrin och skapar samtidigt stor tillväxtpotential för de båda affärsområdena genom expansion på befintliga och nya marknader.

Nu ser vi fram emot en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 12 december för att besluta om emission av de aktier som ställs som betalning för förvärvet. Efter det fortsätter arbetet med att slutföra affären, vilket vi planerar kommer att ske i slutet av första eller under andra kvartalet 2017. Vi kommer att informera löpande om utvecklingen kring detta.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Vi får in ett välskött bolag som är lönsamt och har stor tillväxtpotential. Det starka kassaflödet ökar också våra möjligheter att utveckla befintlig verksamhet i Crown Energy då slutmarknaden i prospekteringsverksamheten och i fastighetsserviceverksamheten i mångt och mycket består av samma bolag och kunder, dvs. olje- och gasindustrin. Som ett större gemensamt bolag ser vi nya möjligheter att förverkliga framtida affärer inom båda affärsområden

Framtidsutsikter

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och stabilare grund att står på. I och med samgåendet med ESI Group kan vi åtnjuta spännande kontakter inom oljeindustrin och framtida kassaflöden är planerade att borga för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation är anpassat för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet för Crown Energy.

En viktig del i att införliva ESI Group i ett noterat bolag i Europa är att skapa större tillgång till den internationella kapitalmarknaden, vilket är viktigt för att verksamheten ska kunna växa ännu snabbare och för vidare expansion.

Vi kan nu fortsätta att aktivt arbeta med våra tillgångar och samtidigt stå starka då nya affärer uppstår framöver. Det borgar för en ljus framtid för Bolaget.

Finansiering

I och med emissionen av aktier och warranter till Cement Fund tidigare i år så har Bolaget ett fortsatt adekvat rörelse- och investeringskapital för fortsättningen.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden för Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg den 11 november 2016 kl. 8:30 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Bolagsinformation

Crown Energy

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående