ExeoTech Invest: KOMMUNIKÉ FÖR TREDJE KVARTALET 2016

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil.)

 • Nettoomsättning Q3 var 1,5 MSEK (0,2 MSEK*) och 9M 5,3 MSEK (0,7 MSEK*).
 • Bruttoresultatet Q3 var 0,8 MSEK (0,1 MSEK*) och 9M 3,9 MSEK (0,4 MSEK*)
 • EBITDA Q3 var -2,8 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -8,4 MSEK (-4,9 MSEK*).
 • EBIT Q3 var -3,2 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -9,3 MSEK (-4,9 MSEK*).
 • EBT Q3 var -2,1 MSEK (-3,9 MSEK*) och 9M -5,6 MSEK (-14,2 MSEK*)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q3 var -1,5 MSEK och 9M -4,3 MSEK.
 • Likvida medel per siste september uppgick till cirka 0,4 MSEK.
 • Siste september uppgick koncernens eget kapital till 13,4 MSEK och räntebärande skulder till 1,8 MSEK.
 • Koncernens soliditet var 51 % och moderbolagets soliditet 57 %.
 • EPS för 9M uppgår till -0,01 SEK och JEK per aktie till 0,03 SEK.
 • Omsättnings och EBITDA mål nedreviderat för innevarande år men intakt för 2017.

 

(*) Uppskattade belopp då bolaget under 2015 endast rapporterade halvårsvis.

 

VD KOMMENTAR

Vi har fått ordning på balansräkning och säkerställt finansiering. Bygget av en ny snabbväxande och lönsam företagsgrupp med tonvikt på livsmedel pågår för fullt. Vårt fokus är nu på att utveckla våra verksamheter och skapa kapacitet, både finansiellt och personellt, för att kontinuerligt kunna genomföra kompletterande förvärv. Vi är inte där ännu och mycket arbete kvarstår även om våra verksamheter nu genomgående uppvisar stark tillväxt, framförallt Sameffekt AB och vårt intressebolag La Petite Epicerie Saigon Ltd, som inte konsolideras.

Q3 är säsongsmässigt svagt då bl.a. Oak Event inte bedriver någon verksamhet under juli och övriga bolag, exkluderat Österhagenprodukter, har begränsad omsättning under juli, men även augusti.  Vårt senaste förvärv REKO, numera Österhagen Restaurang & Butik AB, hade därtill en begränsad påverkan på Q3 och ingår med endast 15 dagar. Omsättning i Q3 uppgick därför endast till cirka 1,5 MSEK att jämföra med t ex oktober månad då omsättningen uppgick till cirka 1,2 MSEK.

I Q3 uppnåddes ett bruttoresultat på cirka 0,8 MSEK och för 9M 3,9 MSEK. Rörelsekostnaderna om cirka 11,9 MSEK för 9M är exceptionellt höga. Framförallt första halvåret belastades med kostnader relaterade till externa rådgivare, förvärv, emissioner, tvister, men även utdömt vite av NGMs disciplin nämnd. I Q3 var de fortsatt höga, cirka 3,4 MSEK, men märkbart lägre än under föregående kvartal.  EBITDA förbättrades därför något i Q3 till -2,8 MSEK (-3,1 MSEK).

Avskrivningarna är nästan uteslutande hänförbara till goodwill avskrivningar på gjorda förvärv och skrivs ned till noll på fem år. Även resultatandel från intressebolag utgörs av goodwill avskrivningar då vi först vid bokslutet har tillgång till dessa bolags faktiska resultatutveckling. Sammantaget belastar dessa resultatet med cirka 0,7 MSEK i Q3 och cirka 1,4 MSEK för 9M. EBIT för Q3, -3,2 MSEK (-3,1 MSEK), är i stort sett oförändrat mot föregående år trots högre avskrivningar.

Av utestående borgensåtagande relaterade till ASTGs dotterbolag C2SAT är både ALMI och Norrlandsfonden slutreglerade och har i Q3 avräknats mot övriga borgenärer, vilket haft en positiv påverkan på finansnettot, cirka 1,1 MSEK i Q3, då dessa åtaganden tidigare kostnadsförts. För 9M uppgår finansnettot till 3,7 MSEK och då ingår även en avyttringsvinst under Q2.

När borgensåtaganden slutavräknats framkom uppgifter som stärkt vår uppfattning om att fortsätta att med extern juridisk expertis analysera förutsättningarna för en skadeståndsprocess mot ASTG. I samband med att slutreglering skulle ske av utestående borgensåtagande till Acacia Finans, till vilka vi och fyra borgenärer (av totalt sex), exklusive ASTG, betalt cirka 7,1 MSEK, om ett belopp om cirka 1,6 MSEK, bestående av upplupen ränta, framkom information som gjort att vi dels valt att överlämna till utestående oberoende part att bedöma om räntesättning under de förutsättningar som gällt är korrekt hanterad rättsligt, dels om hanteringen av borgenärer skett korrekt. Vår uppfattning är att en borgenär kan ha gynnats på bekostnad av övriga. Om inte samsyn nås kvarstår rättslig prövning. ASTGs del av skulden är cirka 1,5MSEK. Oberoende utfall av en prövning kommer både vårt resultat och balansräkning påverkas positivt vid avslutavräkning av detta åtagande. EBT har förbättrats högst väsentligt i både Q3, -2,1 MSEK (-3,9 MSEK,) och för 9M, -5,6 MSEK (-14,2 MSEK).

Enligt vår uppfattning råder ingen ”väsentlig osäkerhet” kring bolagets finansiella ställning. Därför skall heller inte bolagets aktie vara noterad på observationslista. NGMs marknadsövervakning har dock framfört att de anser råda fortsatt osäkerhet om det låneavtal som ingicks med Gestrike Invest om cirka 1,4 MSEK och som utbetalades i form av 7 miljoner aktier i ASTG. I ursprungsavtalet fanns ett antal återbetalningsalternativ, bl.a. i ASTG aktier. I samband med att Gestrike ingick avtal om att vi reglerar gemensamma borgensåtaganden omvandlades detta till ett monetärt lån. I samband med att borgensåtaganden slutavräknats, vilket sker genom avtal mellan borgenärer, har detta gjorts mot monetärt belopp. Marknadsövervakning kommer därför nu få ta det av dessa avtal och därmed borde frågan vara utredd. Baserat på dagens aktiekurs och om fallet vore det motsatta skulle exponeringen utgöra maximalt 3 MSEK, ett belopp som knappast utgör ”väsentlig” risk i relation till bolagets eget kapital och finansiering.

Planerade förvärv har inte genomförts i den takt vi förutspått och försäljningstillväxten för LPES Trading har förskjutits i tiden till förmån för La Petite Epicerie Saigons lansering av torkad frukt vilket medfört att vi fått revidera ned tidigare mål om att nå en omsättning om 26 MSEK i år. Nytt mål för innevarande år är att nå en omsättning om minst 11 MSEK. Förutsatt att planerade förvärv kan genomföras inom de närmaste 3 månaderna kvarstår dock sedan tidigare aviserad målsättning för 2017 om att nå en omsättning om cirka 44 MSEK.

Avslutningsvis, om jag sammanfattar läget, så upplever vi genomgående stark tillväxt för samtliga verksamheter, är dock sena med att slutföra ett antal planerade förvärv men som vi räknar med att ha klart inom kort, har en stark balansräkning och tillgång till finansiering och således finns all anledning att se framåt med tillförsikt. För en mer detaljerade beskrivning om händelseutvecklingen för våra respektive verksamheter ber jag om att få hänvisa till våra månadsbrev.

VD, Jesper Birgemo

 

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Nettoomsättning för Q3 uppgick till cirka 1,5 MSEK (0,2 MSEK*). Bruttoresultatet uppgick till cirka 0,8 MSEK (0,1 MSEK*). Resultatandel från intressebolag uppgick till cirka -0,2 MSEK (-1,0 MSEK*). EBITDA uppgick till cirka -2,8 MSEK (-3,1 MSEK*). EBIT uppgick till cirka -3,2 MSEK (-3,1 MSEK*). Av- och nedskrivningarna var cirka -0,5 MSEK (-0,1 MSEK*) och finansnetto cirka 1,1 MSEK (-0,8 MSEK*). EBT uppgick till cirka -2,1 MSEK (-3,9 MSEK*). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 MSEK.

Nettoomsättningen för 9M uppgick till cirka 5,3 MSEK (0,7 MSEK*). Bruttoresultatet uppgick till cirka 3,9 MSEK (0,4 MSEK*). Resultatandel från intressebolag uppgick till cirka -0,4 MSEK (-1,0 MSEK*). EBITDA uppgick till cirka -8,4 MSEK (-4,9 MSEK*). EBIT uppgick till cirka -9,3 MSEK (-4,9 MSEK*). Av- och nedskrivningarna var cirka -0,5 MSEK (-0,1 MSEK*) och finansnetto cirka 3,7 MSEK (-9,3 MSEK*). EBT uppgick till cirka -5,6 MSEK (-14,2 MSEK*). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,3 MSEK.

(*) Uppskattade belopp då bolaget under 2015 endast rapporterade halvårsvis.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per siste september till cirka 0,4 MSEK och räntebärande skulder till cirka 1,8 MSEK. Koncernens eget kapital uppgick till cirka 13,4 MSEK. Soliditeten i koncernen var 51 % och 57 % i moderbolaget.

 

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar i Q3 var cirka 0,9 MSEK och för 9M cirka 11,8 MSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

I juli meddelades att juni varit en stor framgång för Nobel Selected ljus rom. Närmare 4 400 flaskor således vilket placerade Noble Selected ljus rom som den fjärde mest sålda ljusa rom på Systembolaget i juni, endast passerat av kända och sedan länge etablerade märken. I juli tecknade även GEM 6 miljoner aktier till kurs 0,101 kr, vilket tillförde en emissionslikvid om cirka 0,6 MSEK.

I augusti meddelades att juli också varit en stor framgång för Noble Selected ljus rom. Närmare 5 155 flaskor såldes av Systembolaget, 17 % fler än i juni, och innebar att totalt 9 555 flaskor sålts sedan lanseringen i juni. I augusti tecknades också ett LOI med ägarna av Restaurang EKO AB (”REKO”) i Växjö om att förvärva verksamheten senast den 15 september 2016.

I september tillträdde Annelie Sparring, på konsultbasis, som CFO. I september genomfördes även en riktad emission om totalt 58,9 miljoner aktier till en extern investerare som tillförde cirka 5 MSEK. Emissionskursen var 0,085 kr per aktie. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 523 864 416.

Förvärvet av Restaurang EKO AB (”REKO”) i Växjö slutfördes också i september och stöptes omedelbart om till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang och Butik som står för kvalitet, medvetenhet och rustik mat utan onödiga tillsatser.

Vid en extra bolagsstämma den 30 september valdes Tönnerviks Horwath Revision Syd AB som revisionsbyrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I början på oktober meddelades att tidigare aviserat förvärv av en svensk livsmedels-distributionsverksamhet, som skulle varit slutfört innan början av oktober kommer att ske inom kort, En verksamhet som i år förväntas omsätta minst 8 MSEK och nå ett svagt positivt resultat samt komplettera den verksamhet MBN Trading AB bedriver idag och även ge synergier med verksamheten inom LPE Saigon AB.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Intäktsmålet för innevarande år uppgick till cirka 26 MSEK, varav mer än 7 MSEK skulle komma från förvärv under andra halvåret. Implicit skulle således befintlig verksamhet uppnå intäkter på 15 till 19 MSEK under 2016. Befintlig verksamhet har t o m Q3 uppnått intäkter om cirka 6,6 MSEK. Dessa verksamheter förväntas i Q4 uppnå intäkter om 4 till 5 MSEK och med det årsintäkter om cirka 11 MSEK. Framförallt LPES Trading uppvisar lägre omsättning än förväntat då dels behovet av certifiering, vilket är på plats men drog ut på tiden, förskjutit försäljning, dels har LPES Tradings produkter stått tillbaka för produkter från La Petite Epicerie Saigon Ltd som uppvisat extremt starks tillväxt, då framförallt den tropiska torkade frukten.

Förvärv har därtill inte kunnat slutföras i den takt som ursprungligen planerats och därför blir tidigare antaget intäktstillskott om cirka 7 till 11 MSEK begränsat då endast ett förvärv till dags datum genomförts under andra halvåret, Restaurang EKO AB. Ett flertal förvärv, varav det aviserade förvärvet av en svensk livsmedelsdistributionsverksamhet är det största med en omsättning om minst 6 MSEK, förväntas kunna slutföras innan årsskiftet och tillför på årsbasis minst 10 till 12 MSEK. Detta kommer dock inte ha någon inverkan på innevarande år. Reviderat mål för innevarande år blir därför att uppnå intäkter om minst 11 MSEK. Även målet om att uppnå ett EBITDA om cirka 3 MSEK exklusive moderbolaget revideras ned och är nu att uppnå ett noll resultat på EBITDA nivå, exklusive moderbolaget.

Förutsatt att ovan nämnda förvärv kan genomföras inom de närmaste tre månaderna kvarstår sedan tidigare aviserad målsättning för 2017 om att nå en omsättning om cirka 44 MSEK.

Vad gäller de finansiella målen är de sedan tidigare mer än väl uppfyllda då eget kapital per den siste september uppgick till cirka 13,4 MSEK (mål minst 8 MSEK) och har därefter stärkts ytterligare. Koncernens soliditet uppgick per siste september till cirka 51 %, vilket överstiger tidigare mål om 40 % och har dessutom stärkts ytterligare.

 

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Bokslutskommuniké för 2016 kommer att lämnas måndagen den 27 februari 2017.

 

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD                                     070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande               070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning,

Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE UNDER ANDRA KVARTALET

Den siste september hade ExeoTech med dotterbolag reverslån om cirka 0,1 MSEK från Swedish Lloyd Ltd, som ägs av Fredrik Nygren, ordförande i styrelsen, och om cirka 0,1 MSEK från AICE AB, som delägs av ExeoTechs VD Jesper Birgemo. Därutöver har bolaget under perioden på marknadsmässiga villkor köpt konsulttjänster från Swedish Lloyd Ltd, som ägs av Fredrik Nygren, för cirka 0,5 MSEK och från AICE AB för cirka 0,5 MSEK, som delägs av Jesper Birgemo, och för cirka 0,1 MSEK från Hevonen Invest AB, som ägs av Henrik von Essen.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

ExeoTech Invest tillämpar från årsskiftet K3-reglerna i sin koncern- och årsredovisning i enlighet med

BFNAR 2012:1 (K3).

 

Kalmar den 28 november 2016

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

 

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil.)

 

Bolagsinformation

ExeoTech Invest

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående