Guideline Geo AB: Delårsrapport för jan-sep 2016

Efter ett svagt första halvår följer ett starkt tredjekvartal. En stark orderingång under andra och tredje kvartalet ligger till grund för en bra nettoomsättning. Detta i kombination med kostnadskontroll ger ett rekordstarkt rörelseresultat på 5,4 MSEK. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

Nettoomsättning och resultat för perioden jan-sep 2016 är lägre än motsvarande period 2015, vilket huvudsakligen förklaras av det svaga första kvartalet. Dock är orderingång under jan-sep 2016 högre än motsvarande period 2015.

Under tredje kvartalet förvärvades hälften av aktierna i programvarubolaget Aarhus GeoSoftware ApS, vilket under perioden bidragit positivt till resultatet om 0,2 MSEK. Genom detta förvärv säkrar bolaget tillgång till kompletterande teknologi och kompetens för att realisera målsättningen att integrera sensorer med tolknings- och visualiseringsmjukvaror.

 

Tredje kvartalet 2016 (juli - september)

 • Intäkterna uppgick till 33,8 (25,3) MSEK
 • Nettoomsättning uppgick till 31,0 (22,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,4 (-2,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,8% (-11,0%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (-2,7) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,55 (-0,37) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,3 (1,5) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 118,3 (122,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 69,9% (77,3%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,2 (10,7) MSEK

 

Första nio månaderna 2016 (januari - september)

 • Intäkterna uppgick till 84,0 (93,9) MSEK
 • Nettoomsättning uppgick till 75,3 (86,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,1 (2,4) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -6,1% (2,5%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (1,8) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (0,24) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2,1 (-3,6) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 118,3 (122,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 69,9% (77,3%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,2 (10,7) MSEK

 

Kommentar tredje kvartalet 2016

Det tredje kvartalet, med nettoomsättning på 31,0 MSEK, är väsentligt starkare jämfört med det tredje kvartalet 2015 då omsättningen uppgick till 22,8 MSEK.

Den goda utvecklingen i Asien, Afrika och Latinamerika under det andra kvartalet, fortsatte även under det tredje kvartalet. Dessutom har Bolaget under perioden noterat framgångar i Mellanöstern och Europa. I Nordamerika har situationen fortsatt varit utmanande. Fokus har legat på att se över organisation och marknadsmodell, i syfte att stärka vår position på marknaden.  

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Bolaget introducerade en ny resistivitetsmätare Terrameter LS 2, som bland annat är skalbar i flera olika konfigurationer beroende på kundens behov och kan fjärrstyras trådlöst.
 • Bolaget förvärvade hälften av aktierna i programvarubolaget Aarhus GeoSoftware ApS. Härigenom säkrar Bolaget tillgång till kompletterande teknologi och kompetens som krävs för att realisera målsättningen att integrera sensorer med tolknings- och visualiseringsmjukvara. Förvärvet var villkorat av licensgivarens godkännande, vilket har erhållits, varvid köpet nu är fullständigt genomfört.
 • Bolaget har beslutat att utvärdera en försäljning av Bolagets fastigheter för att synliggöra värden som ligger utanför Bolagets kärnverksamhet. 
 • Den svaga inledningen på året, i kombination med återköp av aktier, aktieutdelning och företagsförvärv har lett till en försämrad likviditet, vilket kan leda till att Bolaget behöver öka den kortfristiga upplåningen.
 • Bolaget har erhållit en order på geofysiska instrument för kartläggning av bland annat vattenförekomster i Etiopien till ett värde av 2,6 MSEK. Instrumenten ingår i ett större samordnat program (One Wash National Program - OWNP) sponsrat av UNICEF och världsbanken i syfte att komma till rätta med aktuella vatten-, sanitets- och hygienproblem.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har erhållit order på geofysiska instrument för kontinuerlig mätning av slitage och kondition av vägar, från strategisk kund i Asien till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK. 

 

Intäkter och resultat tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 31,0 (22,8) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 8,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 36% jämfört med samma kvartal föregående år.

Minskningen av rörelsens operativa kostnader (övriga externa kostnader och personalkostnader) på 0,5 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år förklaras av att personalkostnaderna reducerats genom EU-finansierad forskning och utveckling om 0,6 MSEK under perioden. Minskningen ska också ses mot bakgrund av att de operativa kostnaderna under det tredje kvartalet 2015 reducerats genom upplösning av omstruktureringsreserveringen om 0,5 MSEK från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen av omstruktureringsreserv möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat.

Koncernens resultatandel från det under kvartalet förvärvade intressebolaget Aarhus GeoSoftware uppgick till 0,2 MSEK.

Under tredje kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseresultat (EBIT) till 5,4 (-2,8) MSEK, vilket innebär en förbättring med 8,1 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 15,8% (-11%) under tredje kvartalet 2016.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (-2,7) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,55 (-0,37) SEK för perioden.

Bolaget har under kvartalet inte haft påverkan av valutaomräkning avseende nettoomsättning eller rörelseresultat.

 

Kommentar första nio månaderna 2016

Nettoomsättning och resultat under jan-sep 2016 är lägre än för motsvarande period 2015, vilket huvudsakligen förklaras av det svaga första kvartalet. Det första kvartalet 2016 påverkades av att en stor del av orderstocken utlevererades under det fjärde kvartalet 2015. Nettoomsättningen under årets första nio månader minskar till 75,3 MSEK från 86,3 MSEK 2015 och som en konsekvens av detta minskar rörelseresultatet till -5,1 MSEK från 2,4 MSEK. Bolaget bedömer att nedgången beror på tillfälliga fluktuationer i orderingång och leveranser till kund snarare än någon varaktig förändring i efterfrågan på Bolagets produkter. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från Bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

 

Väsentliga händelser under första nio månaderna 2016

Utöver vad som redovisats för det tredje kvartalet har följande händelser rapporterats:

 • Bolaget är del av ett konsortium som erhållit 1 miljon Euro för EU-finansierad forskning och utveckling av metoder och processer för geoteknisk kartläggning av urbana stadsmiljöer, där Bolagets instrument är nyckelkomponenter. Bolagets andel av EU anslaget uppgår till 2,3 MSEK under en två-års period.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till utdelning motsvarande 0,30 SEK per aktie. 
 • På årsstämman drogs förslaget avseende Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier tillbaka, sedan det stod klart att förslaget inte hade förutsättningar att vinna bifall på årsstämman.
 • Under januari 2016 introducerades en förbättrad version av MALÅ Ground Explorer med en WiFi-funktion för fjärrstyrning.
 • Bolagets marknadschef för Nordamerika lämnade Bolaget i januari 2016.
 • Bolagets Regional Sales Manager EMEA lämnade Bolaget i mars 2016.
 • Under mars introducerade Bolaget en ny extern webb för att underlätta kommunikation till marknaden, kunder, partners och återförsäljare.
 • Återköpsprogrammet av egna aktier fortsatte under det första kvartalet, och avslutades i samband med årsstämman.
 • Bolaget har planenligt påbörjat rekrytering av ett flertal tjänster, bland annat inom försäljningsorganisationen för att öka vår marknadsnärvaro, och inom produktutveckling för att ytterligare stärka produktprogrammen.

 

Intäkter och resultat första nio månaderna 2016

Under årets första nio månader 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 75,3 (86,3) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 10,9 MSEK motsvarande 13% jämfört med samma period föregående år.

Minskningen av rörelsens operativa kostnader (övriga externa kostnader och personalkostnader) på 1,1 MSEK jämfört med samma period föregående år förklaras främst av lägre personalkostnader samt genom EU-finansierad forskning och utveckling om 0,6 MSEK under perioden. Övriga externa kostnader har ökat vilket delvis förklaras av att Bolaget under första nio månaderna 2015 löste upp 0,5 MSEK av omstruktureringsreserv från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat.

Rensat för EU-finansiering om 0,6 MSEK under januari-september 2016 och för upplöst omstruktureringsreserv om 0,5 MSEK under jämförelseperioden, har operativa kostnader minskat med 1,0 MSEK under jan-sep 2016 jämfört med samma period förra året. Kostnadsminskningen har uppstått trots att Bolaget under perioden även har haft kostnader av engångskaraktär såsom i en ny webbplattform.

Bolagets resultatandel från intressebolaget Aarhus GeoSoftware uppgick till 0,2 (0,0) MSEK.

Under årets första nio månader 2016 uppgick Bolagets rörelseresultat (EBIT) till -5,1 (2,4) MSEK, vilket innebär en minskning med 7,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var -6,1% (2,5%) under året första nio månader 2016.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (1,8) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -0,54 (0,24) SEK för perioden.

Nettoeffekt av valutaomräkning har under årets första nio månader uppgått till en negativ påverkan om 0,3 MSEK på nettoomsättning, positiv påverkan på rörelsekostnaderna om 0,1 MSEK, och en negativ påverkan på rörelseresultat om 0,3 MSEK.

 

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var positivt och uppgick till 1,0 (5,7) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 0,3 (1,5) MSEK. I kassaflödet ingår ökade räntebärande kortfristiga skulder med 2,7 MSEK, ökade räntebärande långfristiga skulder med 6 MSEK i samband med köp av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware, minskning av lager med 3,6 MSEK, minskning av kortfristiga skulder med 4,1 MSEK, amorteringar med 0,5 MSEK, ökning av fodringar med 5,5 MSEK, samt investeringar i form av balanserade kostnader för produktutveckling om 1,3 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under årets första nio månader negativt och uppgick till -4,6 (8,9) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -2,1 (-3,6) MSEK. I kassaflödet ingår ökade räntebärande kortfristiga skulder med 11,9 MSEK, ökade räntebärande långfristiga skulder med 6 MSEK i samband med köp av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware, minskning av lager med 0,5 MSEK, ökning av kortfristiga skulder med 0,6 MSEK, amorteringar med 1,2 MSEK samt ökning av fordringar med 4,1 MSEK, investeringar i form av balanserade kostnader för produktutveckling om 4,3 MSEK, återköp av egna aktier om 0,2 MSEK och utdelning till aktieägare med 2,1 MSEK.

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 118,5 (122,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 69,9% (77,3%).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,2 (10,7). Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång 2,4 (10,8) MSEK.

 

Finansiering

Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av de första nio månaderna 2016 till 23,1 (6,0) MSEK. Detta förklaras av att bolaget har nyttjat del av checkräkningskrediten, samt att bolaget har tagit banklån i samband med att förvärva 50% av aktierna i Aarhus Geosoftware.

 

Nettoinvesteringar Under de första nio månaderna 2016 gjordes nettoinvesteringar till -0,3 (0,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar minskade i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, medan immateriella anläggningstillgångar ökade i värde genom att investeringarna i form av balanserade kostnader för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.

Bolaget investerade under perioden 12,9 MSEK i andelar i intressebolag genom köpet av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware.

 

Personal

I Bolaget fanns 76 (72) anställda vid periodens slut.

 

Aktien

Det totala antalet aktier per den 30 september 2016 uppgick till 7 505 179 och kvot värdet per aktie är 1,00 SEK.

Per den 30 september 2016 ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande

8,53 % av det totala antalet aktier.

Under perioden januari - september återköpte bolaget totalt 15 200 egna aktier till en snittkurs om 11,66 SEK per aktie.

 

Transaktioner med närstående

Under första nio månaderna 2016 gjordes följande transaktioner med närstående inom Guideline Geo: Styrelseledamot Olle Grinder utförde under årets första nio månader via bolaget Swedish Metallurgy and Mining AB konsulttjänster, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 50 kSEK.

 

Revision och granskning

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Se bilagd Granskningsrapport.

 

Risker i koncernen och moderbolaget

Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för Bolagets produkter och tjänster. En förstärkning av EUR och USD gentemot SEK har en positiv effekt på Guideline Geos omsättning och lönsamhet. Då Bolagets försäljning i huvudsak består av försäljning av avancerade instrument medför det hög oregelbundenhet i Bolagets omsättning och rörelseresultat.

De olika risker som finns rörande Bolagets verksamhet beskrivs mer utförligt i Årsredovisningen för 2015 som finns att hämta på koncernens hemsida guidelinegeo.com.

 

Moderbolaget

Verksamheten i Guideline Geo AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under första nio månaderna 2016 uppgick moderbolagets intäkter till 10,9 (10,1) MSEK och rörelseresultat till

-6,0 (-3,8) MSEK.

Kostnaderna ökade under årets första nio månader med 2,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen är delvis relaterad till framtagande av en ny webbplattform för koncernen och advokatkostnader.

Antalet anställda i moderbolaget är 5 (5) personer vid utgången av perioden.

 

Redovisningsprinciper i sammandrag

Denna delårsrapport för koncernen i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste Årsredovisningen.

Upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde i balansräkningen lämnas inte på grund av att redovisat värde bedöms vara en god approximation av verkligt värde på grund av instrumentens korta löptid.

 

Guideline Geo koncernen i korthet

Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.

 

Verksamheten är fokuserad på fyra prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt:

 • Infrastruktur               undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.
 • Miljö                           undersökning av miljörisker och geologiska risker.
 • Vatten                          kartläggning och undersökning av vattenförekomster.
 • Mineral                        effektiv prospektering.

 

Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Bolaget är även delägare i Second Square AB, som är verksamt inom området optimering av bergborrning, och Aarhus Geosoftware, som är ett programvarubolag verksamt inom tolkning och visualisering av geotekniska mätdata.

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.

 

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016 lämnas den 7 februari 2017

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Informationen är sådan som Guideline Geo AB (publ), skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 08:45.

 

Stockholm den 10 november 2016

 

Kjell Husby

vd

 

Peter Lindgren                                         

Styrelsens ordförande                                                 

 

Daniel Nilsson                                                                    

Ledamot                                                                               

 

Krister Nilsson

Ledamot

 

Eva Vati                                                                                

Ledamot                                                                                

 

Olle Grinder

Ledamot

 

Andreas Holmgren                                                               

Ledamot, Arbetstagarrepresentant     

 

Kjell Lidén

Ledamot, Arbetstagarrepresentant

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97, E-post: info@guidelinegeo.com

www.guidelinegeo.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Bolagsinformation

Guideline Geo AB

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående