Index Residence: Index International AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2016

Index International AB (publ) redovisar en minskning av rörelseresultatet till -4 647 ksek för det andra kvartalet 2016, jämfört med 54 786 ksek för motsvarande period 2015. Omsättningen för kvartalet minskade med 82,76 procent till 4 336 ksek, jämfört med 25 157 ksek för motsvarande kvartal året innan.

Sammanfattning av det andra kvartalet 2016

 • Omsättningen minskade med 82,76% till 4 336 ksek (25 157 ksek)
 • Rörelseresultatet minskade till -4 647 ksek (54 786 ksek)
 • Resultat efter skatt uppgick till 62 038 ksek (26 267 ksek)
 • Soliditeten uppgick till 60,5% (42,8%)
 • Resultat per aktie före utspädning 646,33 sek (253,07 sek)
 • Antal bostäder under markanvisning/detaljplanering 801 (955)
 • Antal bostäder under produktion/produktionsplanering 313 (329)
 • Antal inflyttade bostäder under perioden 0 (55)
 • Antal bostäder i portföljen 1 294 (1 464)

 

Resultat och ställning under kvartalet

Koncernens redovisar ett kvartalsresultat före skatt på 75 117 ksek (24 730 ksek) och ett resultat efter skatt på 62 038 ksek (26 267 ksek). Balansomslutningen uppgick till 2 180 msek (2 758 msek). Finansnetto uppgick till 79 764 ksek (30 056 ksek). Både USD och CAD har utvecklats starkare mot den svenska kronan under kvartalet. Detta har resulterat i en valutaeffekt på 52 msek (40 msek) Valutakurseffekten hänför sig till utlåning i utländsk valuta för finansieringen av de två systerkoncernernas verksamhet i Florida, USA och Ontario, Canada.

Väsentliga händelser under kvartalet

Index Residence AB (publ) (tidigare International AB (publ)) har under det senast året jobbat intensivt med att utveckla en kommunikationsstrategi och varumärkesplattform för koncernen. Arbete är nu färdigställt och har utmynnat i en namnändring och en grafisk face lift. Men också en förflyttning mot konsument och en övergång till digital och rörlig storytelling.

Index Residence AB (publ) har under perioden sålt sitt dotter-dotterbolag till systerkoncernen Index Equity US LLC.

Produktionen av kvarteren Juvelen ett och Juvelen två, beläget bakom Kommunhuset i Norrtälje fortlöper enligt plan. I Juvelen ett har arbetet med betongstommen slutförts under perioden. Inredningsarbetet pågår och inflyttning beräknas till mars 2017. Juvelen ett innefattar uppförande av totalt 186 lägenheter. Projektering pågår i Juvelen två och produktionsstarten beräknas till första halvåret 2017. Etapp två innefattar uppförande av 127 lägenheter.

Den mark som Index äger i Norrtälje Hamn kommer att ingå i fyra detaljplaner som ska bli sex kvarter. Detaljplanen för de första två kvarteren beräknas vinna laga kraft under oktober 2016. Därefter påbörjas projekteringsarbetet. Försäljningsarbetet av bostadsrätterna har påbörjats under sommaren. Index flytande show room i hamnen har varit välbesökt. I början av augusti startade försäljningen av 87 lägenheter i Brf Soltornet. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2018/2019.    Detaljplanearbetet för kvarter fem påbörjades under kvartalet och beräknas vinna laga kraft under första kvartalet 2017.

Omstruktureringar och Förvärv

Under 2016 har bolaget fortsatt sitt omstruktureringsarbete. Avsikten är att renodla verksamheten och tydliggöra koncernens kärnvärden i samband med optimering av koncernens kapitalstruktur.

Framtidsutsikter

Koncernens framtidsutsikter är goda. Den svenska projektportföljen uppgår till 1 294 bostäder. Koncernen har en projektportfölj om ca 2 800 bostäder under utveckling, tillsammans med systerkoncernen, Index Enterprise LLC, vars investeringar finansieras av Index Residence (publ) AB. Detta inkluderar systerkoncernens pågående och framtida produktion i Florida, USA.

Kommande rapporttillfällen

 • 30 november 2016: Delårsrapport januari – september 2016
 • 28 februari 2017: Delårsrapport januari – december 2016
 • 28 april 2017: Årsredovisning 2016

 

Om Index Residence AB (publ)

Index Residence AB (publ) (tidigare Index International AB) grundades 1998 i Stockholm. Vi är idag en oberoende investerargrupp inom fastigheter med en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment Group arbetar vi i Nordamerika med såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter. 

För mer information:

Rickard Haraldsson, VD Index Residence AB (publ)

+46 8 5180 30 05, +46 70 598 36 27, rickard.haraldsson@indexinvest.com

Bild på VD Rickard Haraldsson hittar du på, http://indexinvest.com/contact/

 

Bolagsinformation

Index Residence

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. « Föregående