LC-Tec Holding: Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,0 Mkr (2,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (-0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 Mkr (-0,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (-0,04 kr).

 

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 Mkr (8,3 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,4 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 Mkr (-0,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,14 kr (-0,04 kr).

 

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något högre än föregående kvartals och bidrog till periodens positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Mellanöstern.
 • Inom produktområdet Kamera intensifierades det tidigare kommunicerade samarbetet med kameratillbehörstillverkaren Aputure. Parterna demonstrerade vid den internationella mässan IBC 2016 (International Broadcasting Convention) tillsammans prototyper av en ny innovativ linsadapter baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®.
 • Under perioden genomfördes en omfattande kartläggning av det nyligen inrättade produktområdet Smarta glasögon, innehållande bl.a. dimbara solglasögon och s.k. AR-glasögon (eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt verklighet”). En utredning av olika alternativ för volymtillverkning inleddes.
 • LC-Tec erhöll under perioden en order på ett större utvecklingsprojekt. Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda till framtida leveranser.

 

Verksamheten – LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

 

Händelser under tredje kvartalet

Produktområde: 3D

LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i 3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

Försäljningen under årets tredje kvartal var något högre än föregående kvartals och bidrog till periodens positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Mellanöstern. Leveranserna inkluderade ett ökat antal enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™. Precis som det konventionella 3D-systemet DepthQ® baseras denna produkt på LC-Tecs PolarSpeed®-teknik och använder ljusåtervinning vilket resulterar i väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med god ljusstyrka på de större biografdukarna.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdet ND-filter (eng. ”Neutral Density”). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt och ändringen från en nivå till en annan är mycket snabb.

Under perioden intensifierades det tidigare kommunicerade samarbetet med kameratillbehörs-tillverkaren Aputure (Kina). Aputure erbjuder redan idag konventionella linsadaptrar för video-kameror, och de förbereder nu en ny innovativ modell baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®. LC-Tec och Aputure demonstrerade tillsammans prototyper av denna modell vid den internationella mässan IBC 2016 (International Broadcasting Convention) i Amsterdam den 9-13 september. Ytterligare tester och viss optimering återstår innan produkten är redo för lansering, men försäljningsstart under slutet av 2016 är fortfarande möjlig.

Andra kameraapplikationer inkluderar industrikameror och maskinseende, och förutom PolarView®-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som potentiellt intressanta för dessa applikationer.

Produktområde: Smarta glasögon

ND-filter baserade på LC-Tecs patenterade PolarView®-teknik som används inom produktområdet kamera kännetecknas av uniformt ljusgenomsläpp över ett brett intervall av betraktningsvinklar. En version av denna teknik som möjliggör högre ljusgenomsläpp i det fullt öppna läget realiserades nyligen och bedöms kunna vara lämplig för användning i olika Smarta glasögon, bl.a. i de dimbara solglasögonen SKUGGA som samarbetspartnern Top Notch Design för närvarande utvecklar.

Under senaste tiden har begreppet AR-glasögon (eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt verklighet”) blivit aktuellt. AR-glasögon är avsevärt mer avancerade än dimbara solglasögon då de överlagrar en datorgenerad virtuell värld på det vanliga synfältet. Tekniken har skapat ett enormt intresse och har många tillämpningsområden. Många aktörer, inklusive stora konsumentelektroniktillverkare, utvecklar nu denna typ av glasögon. Redan idag används AR-glasögon framgångsrikt inom olika industrier. LC-Tecs varierbara filter bedöms kunna bli en viktig komponent i vissa AR-glasögon då de kan reglera ljusgenomsläppet från omvärlden och på så sätt medverka till att blandningsförhållandet mellan den verkliga och den virtuella världen blir optimalt.

Under perioden genomförde LC-Tec en omfattande kartläggning av det nyligen inrättade produktområdet Smarta glasögon. En utredning av olika alternativ för volymtillverkning inleddes. Då varierbara filter för smarta glasögon behöver vara böjbara krävs att tillverkningen sker på plastsubstrat istället för på de glassubstrat som normalt används.

Övrigt

LC-Tec erhöll under perioden en order på ett större utvecklingsprojekt. Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda till framtida leveranser.

 

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (2,1 Mkr) och resultatet efter finansiella poster till 0,1 Mkr (-0,6 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -0,9 Mkr (-0,4 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 14,1 Mkr vid periodens slut (10,5 Mkr), och soliditeten uppgick till 85% (73%).

 

Antal aktier

Antalet utestående vid periodens utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden, uppgick till 17 272 413.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För att öka kunskapen inom det nyligen inrättade prioriterade produktområdet Smarta glasögon, samt för att komma i kontakt med potentiella kunder, ställde LC-Tec ut vid den kombinerade mässan och konferensen AWE (Augmented World Expo) Europe i Berlin den 18-19 oktober.

 

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som erbjuder 3D-system ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget.

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att fortsätta att vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga applikationsområden. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed intäkter.

De nya produktområdena som i nuläget bedöms som mest lovande är området Kamera tillsammans med det nyligen identifierade området Smarta glasögon. Lansering av en ny produkt för videofotografer planeras att ske under slutet av 2016.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.

 

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

 

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2017 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké: 24 februari, 2017
 • Tremånadersrapport: 10 maj, 2017
 • Halvårsrapport: 25 augusti, 2017
 • Niomånadersrapport: 27 oktober, 2017

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

 

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

 

Ann-Sofie Bülund

Ekonomichef

LC-Tec Holding AB

Tel: 0243-79 40 85

 

Mail: info@lc-tec.se

Bolagsinformation

LC-Tec Holding

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående