Petrosibir AB: Delårsredogörelse Januari-September 2016

Från och med 2016 publicerar Petrosibir så kallade delårsredogörelser per den 31 mars och 30 september istället för delårsrapporter i enlighet med IAS 34. Petrosibir kommer fortsättningsvis publicera delårsrapporter för halvåren i enlighet med IAS 34. Den finansiella informationen för koncernen i denna delårsredogörelse har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper, dvs IFRS, som tillämpades för räkenskapsåret 2015 och såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2015.

Januari-september 2016

 

(alla belopp avser kvarvarande verksamhet)

 • Totala intäkter: 19 (23) mkr
 • Rörelseresultat: -11 (1) mkr inklusive poster av engångskaraktär -9 (0) mkr
 • Resultatandel från intressebolag 7 (0) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,18 (-2,58)

 

 

Juli-september 2016

 

(alla belopp avser kvarvarande verksamhet)

 • Intäkter: 7 (7) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (1) mkr inklusive poster av engångskaraktär -2 (0)
 • Resultatandel från intressebolag -1(0) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-2,58)

 

 

 

Produktionen ovan avseende Komi och Ukraina för 2015 har räknats om jämfört med vad som har presenterats tidigare. I tabellen och grafen ovan har produktionen för helåret 2015 dividerats med 365 dagar medan den tidigare dividerades med antalet dagar som verksamheterna tillhörde Petrosibir.

Vår oljeproduktion var relativt oförändrad på en genomsnittlig dagsproduktion om 1 387 fat per dag i det tredje kvartalet (408 fat per dag i Basjkirien och 979 fat per dag i Komi). Ett av våra huvudsakliga mål framgent är att öka produktionen.

På Ayazovskoye initierade vi vatteninjicering tidigare i år i syfte att upprätthålla trycket i reservoaren och vatteninjektionssystemet kan hjälpa till att upprätthålla nuvarande produktion. För att öka produktionsvolymerna på Ayazovskoye kommer vi påbörja ett workover-program i det fjärde kvartalet 2016. Programmet inkluderar ett flertal olika typer av åtgärder, till exempel perforering av nya horisonter (s k ”recompletion”) och stimulering av reservoaren genom kemikalier (s k ”acid job”).

I Komi har ett flertal workovers genomförts framgångsrikt och produktionen förväntas öka som en följd av detta.

I augusti 2016 inleddes borrningen av brunn #9 på Ayazovskoye. Olja påträffades i åtminstone två högre formationer från Devon; Orlovsky och Pashiysky. Tester i borrhålet bekräftade en stor potential i reservoarerna. Vi avser att testa Orlovsky först vilket kommer att bli de första testerna av den horisonten på fältet. Produktionen på resten av fältet sker för närvarande ur Pashiysky. Om vi kan bekräfta kommersiella flöden kommer det att leda till en minskad risk i framtida borrningar.

Som en del av de infrastrukturinvesteringar som genomförts under 2015 / 2016 i Basjkirien kommer utrustning för att hantera den med oljan associerade gasen tas i bruk. Vi förväntar oss besparingar på energikostnaderna och även reducerad licensrisk som följd av detta.

Avslutningsvis är det glädjande att vi också lyckats minska prisdifferensen mellan det pris vi kan ta ut av kunderna, dvs där oljan hämtas på fältet, och det officiella pris till vilket olja säljs in i Transnefts pipeline.

 

Nikolay Millionshchikov

VD

 

Finansiell information Januari - September 2016

Koncernen

Under perioden januari – september 2016 uppgick intäkterna till 18 679 (22 517) tkr. Bolagets rörelsekostnader uppgick till -31 525 (-23 354) tkr och bolaget uppvisar ett rörelseresultat på -11 407 (527) tkr. Ett lägre pris på Brentolja innebar såväl lägre intäkter som lägre produktionsskatter. Det genomsnittliga priset på Brentolja under perioden uppgick till 42 USD per fat mot 56 USD per fat samma period 2015.

Rörelsekostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år och inkluderar poster av engångskaraktär. Såsom tidigare rapporterats i halvårsrapporten 2016 inkluderar rörelsekostnaderna en ersättning till Petrogrand avseende en garantibrist i avtalet avseende förvärvet av Sonoyta Ltd, liksom högre personalkostnader i samband med dubbla byten på VD-posten i bolaget. I det tredje kvartalet har bolaget också genomfört en översyn av aktiverade prospekteringskostnader i Basjkirien och därvidlag skrivit ned de aktiverade kostnaderna med ett belopp om 2 099 tkr. Justerat för dessa poster uppgår rörelsekostnaderna till -22 763 och rörelseresultatet till -2 645 tkr. Det rapporterade rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till -1 467 men skulle justerat för nedskrivningen i Basjkirien varit positivt och uppgått till 632 tkr.

I maj 2016 sålde Petrosibir samtliga sina 11 585 308 aktier i Petrogrand för ett pris om 0,70 kr per aktie eller 8 110 tkr efter avdrag för provision. Det bokförda värdet per den 31 december 2015 uppgick till 9 616 tkr och Petrosibir redovisar en reaförlust på 1 506 tkr i finansnettot.

Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 27 046 tkr jämfört med 36 134 tkr per den 31 december 2015. I början av året återbetalades ett kortfristigt lån från en kreditinstitution om 4 000 tkr och under perioden investerades cirka 6 346 tkr i infrastruktur och prospektering i Basjkirien.

Petrosibirs andel av nettoresultatet i intressebolaget Ripiano Holdings uppgick till 7 370 tkr för perioden januari – september 2016.

Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 114 mkr och utgörs av intresseandelen i Ripiano Holdings som ingick i Sonoyta-förvärvet. Balansposten har under perioden påverkats av Petrosibirs andel av nettoresultatet i Ripiano Holdings samt valutaeffekter.

Eget kapital uppgick till 9,35 (8,55) kr per den 31 september 2016 och soliditeten till 92 (94) %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 27 oktober och den 17 november 2016 pressmeddelade Petrosibir uppdateringar avseende borraktiviteterna i Basjkirien. För ytterligare detaljer se nedan under avsnittet Basjkirien.

 

Basjkirien

Januari - september 2016

Intäkterna i perioden uppgick till 18 504 (22 517) tkr och rörelsekostnaderna uppgick till -17 592 (-17 276) tkr inklusive en nedskrivning av aktiverade prospekteringskostnader om -2 099 (0) tkr. Justerat för nedskrivningen uppgår rörelsekostnaderna till -15 493 (-17 276) tkr och det justerade rörelseresultatet till 4 450 (6 605) tkr. Den justerade rörelsemarginalen uppgår till 24% (29%).

Under januari – september 2016 uppgick det genomsnittliga priset på Brentolja till 42 USD per fat jämfört med 56 USD per fat samma period föregående år. Det lägre oljepriset i kombination men lägre produktions- och försäljningsvolymer innebar lägre intäkter i perioden jämfört med föregående år. I Basjkiien producerades 114 810 (121 600) fat olja under januari – september 2016 och såldes 115 000 (120 100) fat olja.

 

Juli - september 2016

Intäkterna i det tredje kvartalet uppgick till 7 320 (7 226) tkr. Under kvartalet såldes 37 330 (38 730) fat olja i Basjkirien. Det genomsnittliga priset på Brentolja uppgick till 46 USD per fat under det tredje kvartalet 2016 jämfört med 51 USD per fat under det tredje kvartalet 2015. Produktionen under kvartalet uppgick till 37 550  (39 430) fat vilket motsvarar en genomsnittlig dagsproduktion på 408 (429) fat. Trots lägre produktions- / försäljningsvolymer och lägre pris på Brentolja under kvartalet är intäkterna något högre än samma kvartal föregående år. Ledningen i Basjkiren har varit framgångsrika i sina prisförhandlingar med kunder och har lyckats minska gapet mellan det pris bolaget kan ta ut för att sälja olja direkt från fältet och priset för att sälja direkt in i Transnefts pipeline.

Justerat för nedskrivningen, som beskrivits ovan, uppgick röresekostnaderna till -5 767 (-5 153) tkr. Den största posten i rörelsekostnaderna utgörs av produktionsskatt och som ett resultat av lägre produktionsvolymer och lägre priser är produktionsskatterna lägre än jämfört med tredje kvartalet 2015.

Den justerade rörelsemarginalen i Basjkirien uppgick till 29% (35%) i kvartalet. Nedan framgår resultaträkningarna för verksamheten i Basjkirien för perioderna januari – september och juli  - september 2016 och 2015. Belopp i tkr.

 

 

Bolaget fortsätter sitt arbete med produktionshöjande åtgärder såväl som stabilisering av reservoartrycket. I juli omvandlades brunn #11 till en så kallad injektionsbrunn för att stabilisera reservoartrycket och för att upprätthålla fältets produktionsnivåer. För närvarande utför Petrosibir workovers i syfte att intensifiera flödestalen och att öka trycket i reservoaren.

I augusti inleddes borrningarna av produktionsbrunn #9 på Ayazovskoye. Den nya brunnen ligger cirka 400 meter norr om brunn #12 och har ett borrdjup på 2 596 meter. Tester visade på oljemättnad i Orlovsky-horisonten (2 481 – 2 536 meter med ett reservoartryck på 200 atm), borrvätskor i Bobrikovsky-horisonten (1 985 – 2 039 meter med reservoartryck på 170 atm) och olja från Pashiysky-horisonten (2 547 – 2596 meter med reservoartryck på 110 atm). Testerna från Orlovsky bekräftar en hög kvalitet på reservoaren, dock med låga flödestal. Workovers ska genomföras för att försöka öka produktiviteten. Petrosibir kommer också att testa Pashiysky-horisonten i brunn #9, vilket är den horisont ur vilken olja produceras på Ayazovskoye i övrigt.

Ledningen i Basjkirien fortsätter sitt arbete med att bredda kundbasen. Konkurrensen mellan kunderna har inneburit en reducering av skillnaden mellan priset för att sälja direkt in i pipeline och nettopriset som bolaget har erhållit (där oljan hämtas på fältet) under januari – september 2016 jämfört med samma period föregående år. Bolaget fortsätter dessa ansträngningar.

Utrustningen avseende oljebehandling som uppförts 2015 – 2016 planeras tas i drift före utgången av det fjärde kvartalet. I anläggningen ingår också ny gashanteringsutrustning som kommer innebära minskade miljöavgifter som för närvarande betalas för förbränningen av den med oljeproduktionen associerade gasen. Gashanteringsutrustningen förväntas också medföra lägre energikostnader för bolaget eftersom den associerade gasen kan användas för den egna energiförsörjningen.

Framåtriktat ser bolaget över möjligheterna att borra ytterligare produktionsbrunnar på Ayazovskoye och en prospekteringsbrunn på Suyanovskoye. Investeringarna kommer dock att vägas mot bolagets finansiella resurser mm.

 

Komi

I mitten av December 2015 förvärvade Petrosibir 49% av Ripiano Holdings Ltd som i sin tur äger 100% av vissa olje- och gastillgångar i den ryska republiken Komi. Januari – september 2016 är således de första nio månaderna som verksamheten i Komi ingår i Petrosibirs räkenskaper.

 

Januari - september 2016

Intäkterna under perioden uppgick till 117 146 tkr och rörelsekostnaderna till -103 269 tkr vilket resulterade i ett rörelseresultat på 13 877 tkr motsvarande en rörelsemarginal på 12%. Petrosibirs andel av rörelseresultatet uppgår till 6 800 tkr.

Ripiano Holdings nettoresultat uppgick för perioden januari – september 2016 till 15 040 tkr och Petrosibirs andel av nettoresultatet motsvarar 7 370 tkr. Ripiano Holdings ryska dotterbolag har tagit upp lån i USD och under perioden stärktes rubeln mot USD och Ripiano redovisar som en följd av detta en väsentlig valutavinst på lånen i USD vilket har bidragit till nettovinsten.

I syfte att minska valutaexponeringen och reducera de finansiella kostnaderna amorterade Ripiano en större del av lånen på 10 miljoner USD i juli 2016. Ledningen för Ripiano utvärderar för närvarande lokala och mer effektiva finansieringslösningar för sitt utbyggnadsprogram.

Produktionen de första nio månaderna 2016 uppgick till 261 530 fat olja vilket motsvarar en genomsnittlig dagsproduktion på 954 fat. Under 2016 har verksamheten i Komi ökad den genomsnittliga dagsproduktionen från cirka 950 fat per dag vid slutet av 2015 till 983 fat per dag i september. Ökningen är ett resultat av workovers på fälten, se ytterligare information nedan.

 

Juli - september 2016

Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 51 652 tkr och rörelsekostnaderna till -43 071 tkr vilket resulterade i ett rörelseresultat på 8 581 tkr motsvarande en rörelsemarginal på 17%. Petrosibirs andel av rörelseresultatet uppgår till 4 205 tkr.

Produktionen under tredje kvartalet uppgick till 183 816 fat olja vilket motsvarar en genomsnittlig dagsproduktion på 1 998 fat. Petrosibirs andel av den totala produktionen och den genomsnittliga dagsproduktionen uppgår till 90 070 respektive 979 fat olja.

Nedan framgår resultaträkningen januari – september samt juli – september 2016 för verksamheten i Komi, belopp i tkr.

 

 

De geologiska och tekniska projekt som planerats för 2016 genomförs framgångsrikt med ökade flödestal sedan början av året på alla tre oljefälten. Under juli – september genomfördes workovers på Yuzhno-Tebukskoye samt installerades av nya pumpar på Sosnovskoye och Yuzhno-Tebukskoye. Detta resulterade, bland annat, i en ökning av de dagliga flödesnivåerna med 4% jämfört med första kvartalet. Rörelsemarginalen har ökat från 8% första halvåret till 12% för januari – september och 17% i det tredje kvartalet. Den ökade marginalen är en följd av ökade produktionsvolymer, ett högre genomsnittligt oljepris genom en ändrad mix av exportförsäljning och inhemsk försäljning, såväl som åtgärder för att minska kostnaderna.

 

Kommande finansiella rapporter

 

Bokslutskommuniké januari – december 2016               27 februari 2017

Årsredovisning 2016                                                        april 2017

Delårsredogörelse januari – mars 2017                           24 maj 2017

Delårsrapport januari – juni 2017                                    25 augusti 2017

Delårsredogörelse januari – september 2017                  24 november 2017

 

Årsstämma 2017                                                              26 maj 2017

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nikolay Millonshchikov, VD, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585 www.petrosibir.com

                           

Petrosibir AB        

Organisationsnummer: 556468-1491

Hovslagargatan 5B              

SE-111 48 Stockholm

Tel: +46 8 407 18 50

www.petrosibir.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Bolagsinformation

Petrosibir AB

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående