Proventus Capital Partners III: PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III AB (PUBL) EMITTERAR KAPITALANDELSLÅN

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 klockan 15.00.

Proventus Capital Partners III AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 10 november 2016 kommer att utöka sitt kapital med 606 Mkr genom emission av 414 kapitalandelsbevis av serie A till en kurs av 1 Mkr per kapitalandelsbevis och 5 kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 25 Mkr per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 67 Mkr från ägarna.

De nya kapitalandelsbevisen tecknas av befintliga andelsägare och kommer att registreras i Euroclear omkring den 17 november 2016. Kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det fjärde kvartalet 2016.

Proventus Capital Partner IIIs kapital uppgår inklusive de nyemitterade kapitalandelsbevisen till 7,272 Mkr fördelat på kapitalandelslån av serie A om 4,968 Mkr, kapitalandelsbevis av serie B om 1,500 Mkr och 804 Mkr i eget kapital.

 

 

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna är totalt 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelslån serie A1 och serie B är noterade på NDX segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm och antalet innehavare uppgår till drygt 50.

För mer information:

Daniel Sachs, VD, 08-723 31 00

Bolagsinformation

Proventus Capital Partners III

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. « Föregående