Real Holding: Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige AB (publ) 1 januari – 30 september 2016

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER

Tredje kvartalet i korthet

 

 • Hyresintäkterna under tredje kvartalet 2016 ökade till 5,4 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK för tredje kvartalet 2015.
 • Räntetäckningsgraden är för tredje kvartalet positiv för första gången, 0,40.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 3,0 MSEK, jämfört med -0,8 MSEK för tredje kvartalet 2015. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 8 miljoner kronor och resultatföring av förutbetalda kostnader med -4,9 miljoner kronor.
 • Nettoresultat per aktie och per genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till 0,26 SEK.
 • Eget kapital, inklusive kvartalets nettoresultat och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 90,2 MSEK vid utgången av perioden, motsvarande 7,67 kronor per aktie samt per genomsnittligt antal aktier.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Förvärv av förvaltningsbolaget Sydfastgruppen, som blir koncernens förvaltningsbolag.
 • Förvärv av Hägglundsfastigheterna AB – omfattande

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 09:00 CET

 

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50

E-post: da@realfastigheter.se

 

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44

E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer. 1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i 2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen 3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Bolagsinformation

Real Holding

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. « Föregående