Scandinavian Credit Fund I: Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 10

Stockholm 21 november 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av   den 30 december 2015 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan framgår antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 27 januari 2016, FI Dnr 16-7 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för Programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten (”Prospektdirektivet”).

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd emission. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 21 oktober 2016, varvid lånet höjts med 28 070 000 SEK från 99 989 800 SEK till 128 059 800 SEK.  

 

Instrumentspecifika villkor

 

  1.

 

  Lånenummer

 

  2016:1 (ISIN: SE0007897384)

 

 

 

  (i) Tranchebenämning

 

  Emission 10 – den 1 november 2016

 

  2.

 

  Likviddatum

 

  2016-10-28

 

  3.

 

  Teckningsbelopp

 

  28 070 000 kr

 

  4.

 

  Startdag för ränteberäkning

 

  2016-11-01

 

  5.

 

  Kurs för inträde vid emissionstillfället

 

  105,07

 

Erbjudandets former och villkor

 

  1.

 

  Antal emitterade vinstandelslån

 

  26 710 600

 

  2.

 

  Emissionsdag

 

  2016-11-01

 

  3.

 

  Information om tilldelning

 

  2016-11-03

 

  4.

 

  Meddelande om genomförd emission

 

  2016-11-21

 

  5.

 

  Sista dag för teckning

 

  2016-10-26

 

  6.

 

  Teckningskurs

 

  105,07

 

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och vinstandelslån utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Vidare har bolagets halvårsrapport publicerats på www.kreditfonden.se/ Investering/ Dokument

 

                                                                                                                 __________________________________  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se           

 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Bolagsinformation

Scandinavian Credit Fund I

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. « Föregående