Scandinavian Organics AB: Scandinavian Organics företrädesemission har fulltecknats – tillförs cirka 13,1 MSEK

Scandinavian Organics AB (publ):s (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) företrädesemission vars teckningsperiod pågick under perioden 7 oktober – 21 oktober 2016 har fulltecknats och Bolaget tillförs därmed cirka 13,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Sammanlagt inkom teckningar av aktier med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter uppgående till cirka 13,1 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 733 797 stycken, varav 3 602 196 aktier, motsvarande cirka 53,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, 2 618 781 aktier, motsvarande cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och 512 821 aktier, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran mot Bolaget. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,1 MSEK före avdrag av transaktionskostnader.

För varje två tecknade aktier erhåller investerare även en teckningsoption vilket ger möjligheten att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 5 december – 9 december 2016 till en teckningskurs om 1,95 SEK per aktie. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare cirka 6,5 MSEK före avdrag av transaktionskostnader.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1, vilka kommer att omvandlas till nya aktier i Bolaget när delregistrering 1 är genomförd hos Bolagsverket. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2 som så snart delregistrering 2 är genomförd hos Bolagsverket kommer att omvandlas till nya aktier.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 733 797 aktier till 13 467 594 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 291 722 SEK till 2 583 444 SEK. Antalet aktier samt aktiekapitalet i Bolaget kan komma att öka ytterligare vid utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna i Företrädesemissionen.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Karlerö Liljeblad Advokatbyrå legal rådgivare till Scandinavian Organics i samband med Företrädesemissionen.  

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Wetterlind, VD 07-2223 66888

nils.wetterlind@scanorganics.se

 

Information

Denna information är sådan information som Scandinavian Organics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 12:00.

 

Kort om Bolaget

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och Axfood (Hemköp och Willys). Produkterna säljs även i ett stort antal Coop och City Gross. Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission.

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående