Sotkamo Silver: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2016, SAMMANSTÄLLNING

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; april – juni)

 • Kvartalets resultat uppgick till -1 804 kSEK (-1 624) och resultat per aktie uppgick till ‑0,09 SEK (‑0,08).
 • Övriga intäkter uppgick till 0 kSEK (433).
 • Investeringarna under april-juni 2016 uppgick till 2 836 kSEK (1 981). Den 30 juni erhölls en betalning om 1,3 mEUR avseende försäljning av kraftledning per den 1 juli

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2016

 • Periodens resultat uppgick till -4 457 kSEK (-6 205) och resultat per aktie uppgick till  –0,22 SEK ( 0,30).
 • Övriga intäkter uppgick till 3 kSEK (442).
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2016 till 11 764 kSEK (12 741). Under perioden har en förtida betalning om 1,3 mEUR erhållits från försäljningen av en kraftledning som ägde rum den 1 juli.
 • Investeringar under januari - juni 2016 uppgick till 3 848 kSEK (3 464).
 • Eget kapital uppgick per 30 juni 2016 till 120 717 kSEK (124 757).
 • Finansierings- och leveransavtalet med ABB förlängdes till december 2016.
 • Silverhalten i malmreserverna ökade med 22 %.
 • Ekonomiska siffror för Silvergruveprojektet uppdaterades.
 • Uppdaterad feasibility-studie färdigställdes under mars månad.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Kraftledningen vid Silvergruvan såldes till det lokala elnätsbolaget Loiste.
 • Den fulltecknade företrädesemissionen avslutades och Bolaget tillfördes ca 186 mSEK före emissionskostnader.
 • Erkki Kuronen har anställts hos Sotkamo Silver från den 1 oktober.
 • Bolaget återbetalade konvertibellånet till Taaleri inklusive ränta

 

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2015 för balansräkningsposter

 

VD HAR ORDET

Det var ett positivt andra kvartal 2016, både för Bolaget och silvermarknaden.

Det nuvarande globala makroekonomiska klimatet, med låga räntor och gruvbolagens värdeökning på världens huvudbörser är positiva tecken inför framtiden. Silverprisets ökning från årsskiftet är mer än förväntat. Detta har haft en mycket positiv effekt på marknadsvärderingar där ETF-indexfond SIL för silvergruvbolag har ökat med mer än 240 % sedan januari.

Vid den uppdaterade feasibility-studien användes ekonomiska siffror och kända mineralreserver som baserade sig på konsensusprisuppskattning från årsskiftet 2015/2016. Sedan dess har silverpriset haft en mycket mer positiv utveckling än förväntat och är vid skrivande stund på den nivå som väntades bli nådd först under år 2022. Det som till sist ändå är mest väsentligt för Bolaget är var silverpriset ligger, då Bolaget är i produktion.

Teckningsgraden vid företrädesemissionen var 100 %. Bolaget tillfördes ca 186 MSEK före emissionskostnader för att kunna bygga vid Silvergruvan. Det behövs totalt 320 MSEK för att komma i drift. Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet kommer att kunna finansieras genom låneinstrument och leverantörsfinansiering.

Ambitionen är att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska vara färdigställda under hösten 2017. Driftstart planeras till sista kvartalet 2017 med sikte på att full produktion nås under första halvåret 2018.

Bolaget förfogar över malmreserver som initialt räcker för sex års produktion. Därtill har Bolaget mineraltillgångar och prospekteringspotential med goda förutsättningar att kunna uppgraderas till malmreserver.

Framför oss har vi nu en mycket stimulerande tid att tillsammans med Sotkamo Silvers kompetenta medarbetare bygga upp Silvergruvan.

För att förbereda oss har vi startat detaljerade planeringsarbeten och söker nu personer till ledande positioner vid gruvan i Sotkamo. Den första nyanställningen är genomförd och geologen Erkki Kuronen börjar hos oss i början av oktober. Erkki Kuronen är en mycket kompetent gruv- och produktionsgeolog och han förstärker vår organisation betydligt med sina 20 års erfarenhet.

Sotkamo Silvers geologiska och industriella grundförutsättningar är utomordentligt goda och vi ser fram mot många år av framgångsrik gruvbrytning i Silvergruvan och dess närhet.

 

Timo Lindborg

 

Kommande finansiell information

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 16 november 2016
 • Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 15 februari 2017
 • Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 23 mars 2017

 

Aktiedata

Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 30 juni 2016 till 5,95 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotvärdet var 6,86 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198 den 30 juni 2016. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 122 MSEK.

En fullständig Bokslutskommuniké på svenska kan hämtas från: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

 

Stockholm den 24 augusti 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

Bolagsinformation

Sotkamo Silver

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående